Etkinlikler

SEO ve SEM Dünyas?ndan 2. B?lüm: Ekonomik Krizde Uluslararas? SEO ve SEM ?al??malar?

SEMrush

webinar
Online / 20 ?ub 2020

Türkiye’deki ?irketler son birka? y?lda ekonomik krizden dolay? uluslararas? stratejileri ile ilgili temel problemler ya?amaktalar. Kendilerini uluslararas? boyutlarda nas?l konumland?rabilecekleri, yurtd???na nas?l a?abilecekleri, ürünlerini nas?l satabilecekleri ya da hizmetlerini nas?l pazarlayabilecekleri ile ilgili bu problemlerin üstesinden gelebilmek ad?na bir?ok giri?im ve ?al??ma var. Bize de bu durumla ilgili yo?un talep gelmekte oldu?undan SEO ve SEM ?er?evesinde neler yap?labilir, ne gibi stratejiler geli?tirmek en faydal? yol olacakt?r, bunlar üzerine konu?tuk.

P?nar’?n sunuculu?unu yapt??? SEO - SEM Dünyas?ndan webinar serimizin 2. b?lümünde; Halide ve P?nar, ekonomik krizde uluslararas? SEO ve SEM projelerinde ba?ar?l? olabilmek i?in neler yap?lmas? gerekti?inden bahsediyorlar.

https://www.semrush.com/webinars/seo-ve-sem-duenyasindan-2-ekonomik-krizde-uluslararasi-seo-ve-sem-projeleri-ile-nasil-basarili-olunur-turkish/

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品