Etkinlikler

Ba?ar?l? Uluslararas? ??erik Pazarlamas?: ??erik Pazarlamas?nda Kültürel Farkl?l?klar?n Etkileri

Contentixx

Konferans
Berlin / 11 Mar 2020

Bugün dünyada 3.7 milyar insan ?evrim i?i durumda. Bu durum i?letmelerin yurt d???ndaki potansiyel mü?terilere ula?mas? ve onlarla etkile?ime ge?mesi i?in s?n?rs?z f?rsat anlam?na geliyor. Bu yüzden, arama motoru pazarlamas? ve do?ru yerelle?me, uluslararas? alanda mü?teri kazanma yolunda i?letmelere yard?mc? olacakt?r.

Ba?ar?l? uluslararas? i?erik pazarlamas?, uluslararas? arama motoru optimizasyonu ve Google Ads hedeflemelerini Raum 6’n?n kat?l?mc?lar?yla payla?an P?nar, dünya ?ap?nda hizmet veren ?evrim i?i perakende ma?azalar?n?n birbirlerinden nas?l faydalanabilece?ini anlat?yor.

https://www.campixx.de/contentixx/speaker-2020/

Internationales Content Marketing - Contentix 2020 from Kubix Digital

Konu?mac?lar

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品