YouTube Analytics Nedir ve Hedef Kitle üzerinde Daha Büyük Bir Etki Yaratmak ??in Nas?l Kullan?labilir?

Youtube Analytics, kanal?n?n ve video’lar?n?n kullan?c?larla olan etkile?iminde ?l?ümleme ve raporlama yapman? sa?layan ara?t?r.

Büyük güzellik ya da otomobil markalar?n?n yan? s?ra herhangi bir kurumdan ba??ms?z seyyahlar?n, amat?r a???lar?n ya da ev kad?nlar?n?n dahi yarat?c?l?klar?n? dünyaya duyurdu?u bu platform, son zamanlar?n en yarat?c? hikaye anlat?c?l???n?n ger?ekle?ti?i bir bulu?ma mekan? oldu.

Ancak izlemekten ho?land???m?z ve bazen saatlerce vakit ge?irdi?imiz ba?ar?l? YouTube kanallar?, sadece demografik verilerle analiz yapmakla kalm?yor; ba?ta YouTube Analytics olmakla birlikle bir?ok ara? yard?m?yla derin hedef kitle analizi yaparak, hikaye anlat?c?l???nda ba?ar?l? oluyor. Kiminle konu?tu?unu, nas?l bir kitleye seslendi?ini g?renler; yapt??? analizi akl?ndaki fikir ile birle?tiriyor ve hikayesini alt?n tabakla sunmay? ba?arabiliyor.

https://always.com/en-us/about-us/our-epic-battle-like-a-girl


??eri?in devam?nda YouTube Analytics’i nas?l kullanabilece?ini anlataca??m, ancak yukar?da bahsetti?im “ba?ar?” kelimesi ile anlatmak istedi?im konusunda hemfikir olmam?z i?in ?unlar? s?ylememe izin ver:

 • Hepimizin birden fazla ?zelli?i vard?r. Sadece bir konuda “iyi” oldu?unu dü?ünenler bile gelecekte yeni bir (asl?nda zaten var olan) ?zelli?ini mutlaka ke?fedecektir. Bu yüzden hedef kitlenin de ?ok boyutlu bir ki?ili?i olaca??n? unutma.
 • YouTube Analytics ile yapaca??n ?ok boyutlu kitle analizi ile marka bilinci yaratarak hikayeni etkili k?lmakta ba?ar?l? olabilirsin. ?ünkü insanlar? harekete ge?irmek i?in* asl?nda onlara yak?n olmal?s?n.

*ürününü sat?n almalar?, fikrini yaymalar?, toplumsal bilin? kazanmalar?, verdi?in bilgi i?lerine yarad???nda seninle etkile?ime ge?meleri, kanal?na abone olmalar?, yeni video’lar i?in alarm kurmalar? vs…

YouTube Analytics Nas?l Kullan?l?r?

YouTube’da analiz yapmaya ba?laman?n ilk ad?m? olan YouTube Analytics Dashboard’a (kontrol paneli) ula?mak i?in a?a??daki ad?mlar? izlemen yeterli:

 1. Kanal?na ait e-posta adresi ile YouTube giri? yap.
 2. Sayfan?n sa? üst k??esinde bulunan profil resmine t?kla ve a??lan menüde YouTube Studio’yu se?. Kar??na ??kan ilk sayfa YouTube Studio Dashboard’dur*.
 3. YouTube Analytics Dashboard’a gitmek i?in son ad?m: Sayfan?n sol alan?nda bulunan “Analizler” se?ene?ine t?kla. Voila!

*YouTube Studio Dashboard ile kanal?n?n son 28 güne ait k?sa analizine, son abonelerine, sana ?zel sunulan ipu?lar?na ve ilham alabilece?in i?eriklere ula?abilirsin.

Youtube Analytics Dashboard
Youtube Analytics Dashboard

YouTube Analytics Raporlama ve ?l?ümleme Raporlar?: Genel Bak??, Eri?im, Etkile?im ve Kitle

YouTube Analytics’te bulunan genel bak??, eri?im, etkile?im ve kitle olarak isimlendirilen 4 ba?l?ca rapor ile detayl? bir ?ekilde kanal ve video analizi yapabilirsin.

Ve asl?nda her rapor seni tek bir panele y?nlendiriyor.

Youtube Analytics 2019 Panel
Youtube Analytics 2019 Panel

O zaman neden 4 farkl? rapor var?

Bunun amac?, analizi yapan ki?inin spesifik konulara bakmak istedi?i zamanlar? kolayla?t?rmak ya da panel hakk?nda bilgisi olmayanlara yard?mc? olmak olabilir. ?ünkü YouTube Analytics paneli olduk?a fazla metrik ve konu i?eriyor. Bu durum konuyu hi? bilmeyen biri i?in olduk?a kar???k ve korkutucu g?rünebilir. ?rne?in, kitle analizi yapmak istedi?ini ve hangi metriklere bakman gerekti?ini bilmedi?ini farz edelim. YouTube Analytics’in spesifik konular? toparlayarak kategorile?tirmesi, i?ini olduk?a kolayla?t?racakt?r.

Genel Bak??, Eri?im, Etkile?im ve Kitle Raporlar? Ne ?fade Ediyor?

1. Genel Bak?? Raporu:

YouTube i?eriklerine ve kanal?na ait temel performans metriklerine genel bak?? raporu alt?ndan ula?abilirsin.

Youtube Analytics Genel Bak?? Raporu
Youtube Analytics Genel Bak?? Raporu

Sadece genel bak?? paneliyle bile hangi video i?eri?i ya da pazarlama faaliyeti sayesinde kanal?n?n g?rüntüleme say?s?nda, izleme süresinde ve abone say?s?nda de?i?im oldu?unu* fark edebilirsin. Ancak aksiyon almak i?in daha fazla metri?i incelemen gerekiyor… Bunlar? i?eri?in devam?nda anlataca??m.

*De?i?ime neden olabilecek di?er etkenler analiz i?erisine dahil edilmedi?inde.

2. Eri?im Raporu:

Kanal?n?n eri?im düzeyi ile ilgili bilgilere eri?im raporu arac?l???yla ula?abilirsin. En ?nemli trafik kayna??n neresi, hangi oynatma listen daha fazla trafik getiriyor, kullan?c?lar YouTube arama’dan hangi kelimeler ile kanal?na ya da video’lar?na ula??yor gibi bir?ok sorunun cevab?n? bu rapor alt?nda bulabilirsin.

Youtube Analytics Eri?im Raporu
Youtube Analytics Eri?im Raporu

3. Etkile?im Raporu

Etkile?im raporu ile birlikte en iyi video ve oynatma listelerini g?rebilir, kart ve biti? ekran? performans? gibi konular? inceleyerek kitleni ne kadar iyi elde tuttu?una y?nelik cevaplar verecek verileri g?zlemleyebilirsin.

Youtube Analytics Etkile?im Raporu
Youtube Analytics Etkile?im Raporu

4. Kitle Raporu

Abonelerinin ya da izleyicilerinin kanal?na kar?? davran?? ?eklini bu rapor alt?nda bulabilirsin. Abonelerin video’lar?n? ne kadar izliyor; yeni video ekledi?inde ne kadar izleyiciye bildirim gidiyor ya da kitlenin ?o?unlu?u kad?n m? yoksa erkek mi vs. ?eklindeki sorular?n cevaplar?n? bu rapor alt?nda g?zlemleyebilirsin.

Youtube Analytics Kitle Raporu
Youtube Analytics Kitle Raporu

YouTube Analytics Panelindeki Tüm Metrikler ve Anlamlar?

GENEL BAKI? METR?KLER?
Metrik Tan?m
?zlenme süresi (dakika) ?nceki d?neme g?re kanal?n?n ka? dakika boyunca izlendi?ini g?rebilirsin.
G?rüntüleme Kanal?n?n bir ?nceki d?neme k?yasla izlenme say?s?d?r.
Ortalama g?rüntüleme süresi Bir ?nceki d?neme k?yasla g?rüntülemelerden elde etti?in ortalama izlenme süresini verir.
Ortalama g?rüntüleme yüzdesi Kullan?c?lar?n?n her g?rüntülemede videonun ortalama olarak yüzde ka??n? izledi?i bilgisine ula?abilirsin.
Aboneler Abone say?ndaki de?i?imi bu metrik arac?l???yla g?rebilirsin.
ER???M METR?KLER?
Metrik Tan?m
G?sterimler Thumbnail’lar?n (video kü?ük resmi) YouTube i?erisindeki g?sterim say?s?n? g?sterir.
G?sterim t?klama oran? Video’lar?n?n g?sterimden sonra ne s?kl?kla izlendi?ini g?rebilirsin.
Benzersiz g?rüntüleyen ki?i say?s? ??eriklerini tahmini olarak ka? kullan?c?n?n izledi?i bilgisine ula?abilirsin.
GEL?R METR?KLER?
Metrik Tan?m
Tahmini geliriniz Google taraf?ndan sat?lan tüm reklamlar ve i?lemlerden elde edilen tahmini net geliri bu metrik alt?nda g?rebilirsin.
??lem geliriniz ücretli i?erikler ve Super Chat gibi i?lemlerden elde edilen tahmini net gelirindir. Bu metrik hesaplan?rken, i? orta?? taraf?ndan al?nan geri ?demeler hesaptan dü?ülür.
??lemler ücretli i?erik veya Super Chat i?lemlerinin say?s? ifade edilir.
??lem ba??na geliriniz ücretli i?erikler ya da Super Chat'ten gelen ortalama i?lem miktar?n? g?sterir.
YouTube Premium geliriniz YouTube Premium'dan elde edilen tahmini geliri ifade eder.
Tahmini reklam geliriniz AdSense ve DoubleClick reklamlar?ndan elde edilen tahmini gelirini g?stermekle birlikte, i? orta?? taraf?ndan sat?lan reklamlardan elde edilen geliri i?ermez.
Tahmini DoubleClick geliriniz DoubleClick reklamlar?ndan elde etti?in tahmini gelir.
Tahmini AdSense geliriniz AdSense reklamlar?ndan elde etti?in tahmini gelir.
Reklam g?sterimi say?s? Video’nda ka? kere reklam g?rüntülenmi? oldu?unu bu metrik ile g?rebilirsin.
BGBM Reklamverenin 1.000 reklam g?sterimi i?in ?dedi?i para miktar?d?r.
Oynatmaya g?re BGBM Reklamverenin, bir reklam?n g?rüntülendi?i 1.000 video oynatma i?in ?dedi?i para miktar?d?r.
Tahmini para kazan?lan oynatma say?s? Se?ili video ve tarih aral???nda izleme ba??na tahmini ortalama izlenme süresidir ve dakika ile ifade edilir.

Not: Gelir raporu sadece YouTube i? ortaklar? i?in kullan?labilir durumda. ?? orta?? olabilmek i?inse son 12 ay boyunca 4.000 saatin üzerinde izleme süresine ve 1.000’den fazla aboneye sahip olman gerekiyor. Di?er uygunluk ko?ullar? i?in YouTube ?? Orta?? Program?’n? inceleyebilirsin.

PREMIUM METR?KLER?
Metrik Tan?m
YouTube Premium g?rüntülemeleri ücretsiz denemeler dahil olmakla birlikte YouTube Premium abonelerinden elde etti?in toplam g?rüntüleme say?s?n? g?sterir.
YouTube Premium izlenme süresi (dakika) ücretsiz denemeler dahil olmakla birlikte i?eri?ine ait g?rüntüleme süresinin dakika olarak tahmini toplam süresini verir.
ETK?LE??M METR?KLER?
Metrik Tan?m
Be?enenler Toplam be?enen say?s?ndaki de?i?imi bu metrik ile g?rebilirsin.
Be?enmeyenler Toplam be?enmeyen say?s?ndaki de?i?imi bu metrik ile g?rebilirsin.
Be?enme/Be?enmeme oran? Be?enme ve be?enmeme say?s?ndaki de?i?imlerin birbirine olan oran? ile ifade edilir. "Her iki metri?in birbirine olan orant?s? nas?l", sorusunun cevab?na g?re bir ??kar?m yapabilirsin.
Payla??m Video’nun YouTube’daki “Payla?” butonu ile ne kadar payla??ld???n? g?sterir.
Yorumlar Video’lar?na ve kanal?na yap?lan yorumlar?n ne kadar oldu?unu g?sterir.

Oynatma listesi, tematik ?zelliklere g?re bir araya toplayabilece?in video koleksiyonudur. Benzer tematik ?zelliklere sahip video’lar?n ayn? oynatma listeleri i?erisinde toplanmas?, kullan?c?lar?n ilgili di?er video’lar? izleme olas?l???n? art?r?r.

OYNATMA L?STELER? ANAL?Z?NDE KULLANILAN METR?KLER
Metrik Tan?m
Oynatma listesi ba?latma say?s? Kullan?c?lar?n ilgili oynatma listesini ba?latma say?s?n? verir.
Oynatma listesinden ??k?? say?s? Kullan?c?lar?n bir videoyu izledikten sonra ilgili oynatma listesinden ka? kez ayr?ld?klar?n?n say?s?n? g?sterir.
Oynatma listesinden ??k?? oran? Kullan?c?lar?n ilgili oynatma listesinde toplam video izleme say?s?na g?re videoyu izledikten sonra ilgili oynatma listesinden ayr?ld?klar? say?n?n yüzdesi olarak ifade edilir.
Oynatma listesindeki ortalama süre Kullan?c?lar?n bir oynatma listesini ba?latt?ktan sonra süregelen tahmini ortalama süredir.

Kartlar, video izleyecilerinin etkile?imini art?rmak i?in kullan?l?r - video i?erikleri i?erisine eklenirler. Bu kartlar sayesinde kullan?c?lar?n ?nüne diledi?in kanal? ??karabilir ya da web sitende bulunan bir ürün sayfas?na ba?lant? verebilirsin. Detayl? bilgi i?in YouTube Yard?m’dan destek alabilirsin.

KARTLAR ???N KULLANILAN METR?KLER
Metrik Tan?m
Kart t?klamalar? Bir kart?n ka? defa t?kland??? bilgisini verir.
G?sterilen kart say?s? Bir kart?n ka? defa g?sterildi?inin bilgisini verir.
G?sterilen kart ba??na t?klama say?s? Kullan?c?lar?n bir kart? g?rdükten sonra ne s?kl?kla t?klad?klar?n? g?sterir.
Kart bilgisi t?klamalar? Bir bilginin ne kadar t?kland???n?n say?s?n? verir.
Kart bilgileri g?sterilme say?s? Bir bilginin ne kadar g?sterildi?inin say?s?n? verir.
G?sterilen kart bilgisi ba??na bilgi t?klama say?s? Kullan?c?lar?n bir bilgiyi g?rdükten sonra ne s?kl?kla t?klad?klar?n? bu metrik ile g?rebilirsin.

Biti? ekran? ile hedef kitlene daha fazla video / oynatma listesi g?sterebilir, abone olmayanlar? abone olmalar? i?in harekete ge?irebilir ya da onayl? web sitelerine ba?lant? verebilirsin. Bunun i?in tek yapman gereken ilgili biti? kart?n? video’nun son 5 ila 20. saniyesine eklemek.

B?T?? EKRANLARI ???N KULLANILAN METR?KLER
Metrik Tan?m
Biti? ekran? ??elerinin g?sterilme say?s? ?lgili biti? ekran? ??esinin ka? kere g?sterildi?ini verir.
Biti? ekran? ??esinin t?klanma say?s? ?lgili biti? ekran? ??esinin ne kadar t?kland???n? g?sterir.
G?sterilen biti? ekran? ??esi ba??na t?klama say?s? Kullan?c?lar?n biti? ekran? ??esi g?sterildi?inde, bu ??eye t?klama s?kl???n? g?sterir.

*Tüm metrikler panelin sa? üst k??esinde se?ti?in tarih aral???na, b?lgeye ve di?er filtrelere g?re de?i?iklik g?sterir.

*Tüm metriklerin tan?mlamalar? YouTube Yard?m’dan al?nm??t?r.

YouTube Analytics Panelindeki Raporlar Nas?l Kullan?l?r?

Genel bak??, eri?im, etkile?im ve kitle rapor sayfalar?nda bulunan grafikte “Daha Fazla G?ster” se?ene?ine t?klad???nda her raporun seni tek bir panele y?nlendirdi?ini s?ylemi?tim. ?imdi bu panel alt?ndaki raporlar? tek tek inceleyebiliriz.

YouTube Analytics Video Raporu

YouTube Analytics video raporu ile kanal?na ait video’lar?n performans?n? g?rebilece?in gibi; kanal?na ve di?er video’lar?na olan etkilerini de g?rebilirsin.

YouTube Analytics’in video raporu i?in kullanman? ?nerdi?i 5 adet metrik bulunuyor:

 • G?sterimler
 • G?sterim T?klama Oran?
 • Ortalama G?rüntüleme Süresi
 • G?rüntüleme
 • ?zlenme Süresi (dakika)
Youtube Analytics Video Raporu
Youtube Analytics Video Raporu

Video i?eri?in konusuna ve belirledi?in hedeflere g?re de?i?mekle birlikte, sadece yukar?da sayd???m metrikleri incelemek yeterli kalmayacakt?r. Bu yüzden “ + “ i?areti ile g?sterilen alandan yeni metrikleri analizine eklemen gerekebilir.

G?sterimler, g?rüntüleme ve g?sterim t?klama oran?n? birlikte de?erlendirmek olduk?a yararl?. Kullan?c?lar?n, YouTube aramalar?nda her gün milyonlarca arama yapt???n? dü?ünürsek (g?sterim); onlar?n video’lar?na ne kadar t?klad???n? (g?sterim t?klama oran?) ve ne kadar izledi?ini (g?rüntüleme) g?rmek raporunu haz?rlarken sana yard?mc? olabilir.

Ayn? zamanda ortalama g?rüntüleme süresi ise izleyicilerinin video i?eri?ine ka? dakika ilgili kald??? hakk?nda bilgi verecek. Hatta “bu bilgi benim i?in yeterli de?il, video’mun yüzde ka??n? izlemi?ler, onu da g?rmeliyim” dersen; ortalama g?rüntüleme yüzdesi metri?ini de panelden bu rapora ekleyebilirsin.

Yukar?da da s?yledi?im gibi bu i?erikler ile hedefledi?in ama?lar ?ok ?nemli. ?rne?in, kanal?n?n abone say?s?n? art?rmaya y?nelik bir video i?eri?i yapt?ysan aboneler metri?ini de dahil etmelisin.

Bu rapor ile atabilece?in ad?mlardan birka??:

 • G?sterim say?s? yüksek ancak g?sterim t?klama oran? dü?ük video i?eriklerin varsa; tela?lanma. Belli ki insanlar?n ger?ekten arad??? konular hakk?nda video üretiyorsun ki g?sterim say?n yüksek ??k?yor. Ancak burada video’nun thumbnail’?, ba?l??? ya da a??klamas? izleyici i?in güvenilir ya da ilgi ?ekici gelmiyor olabilir. Bu konular? geli?tirdikten sonra ayn? video’yu en az 3 ay boyunca takipte kal ve izle. E?er ger?ekten kitlene ve i?eri?ine uygun optimizasyonlar yapt?ysan; geli?imi rakamlarla g?receksin.
 • Ortalama g?rüntüleme yüzdesi dü?ük olan video i?eriklerin varsa; izleyici g?züyle video’lar?n? tekrar izle. Geli?en teknoloji ile birlikte, hepimizin dikkati belli bir süre sonra farkl? bir noktaya ka?abiliyor. Bazen ger?ekten merak etti?imiz bir konu bile olsa, video izlerken oynatma h?z?n? art?rabiliyoruz. Video i?eriklerinde bilgi ve yorum yo?unlu?unu e?it tutmaya ?al??. ?ok bilgi, az yorum; az bilgi ?ok yorum ?eklindeki dengesizlikler izleyicinin dikkatini da??tabiliyor. Bu yüzden toplam ortalama g?rüntüleme sürene yak?n bir süre belirle ve bu süreyi ?ok a?mamaya ?al??. HubSpot ara?t?rmas?na g?re YouTube i?in ideal video uzunlu?u 2 dakikay? ge?memeli.*

*2-dakika kural? belli bir ara?t?rmadan sonra ortaya ??ksa da baz? video i?eriklerinin 2 dakikaya s??d?r?lamayaca??n? biliyorum. Bu yüzden yukar?da s?yledi?im bilgi-yorum orant?s?n?, bol bol g?rsel ve ?rnek gibi destekleyici i?erikler ile beslemeni tavsiye ederim.

Trafik Kayna?? Kategorisinde Neleri Bulabilirsin?

Kullan?c?lar?n, “nereden” ve “ne ?ekilde” kanal?na ya da video’lar?na ula?t?klar?n? trafik kayna?? kategorisi alt?nda bulabilirsin.

YouTube Analytics’in trafik kayna?? raporu i?in kullanman? ?nerdi?i 5 adet metrik bulunuyor:

 • G?sterimler
 • G?sterim T?klama Oran?
 • Ortalama G?rüntüleme Süresi
 • G?rüntüleme
 • ?zlenme Süresi (dakika)
Youtube Analytics Trafik Kayna?? Analizi
Youtube Analytics Trafik Kayna?? Analizi

Bu rapor ile yap?labilecek yorumlardan birka??:

 • ?zleyicimlerim “......... kayna?? arac?l???yla” bana daha ?ok ula??yor. ?yleyse bu kanal? beslemeye devam etmeliyim.
 • ?zleyicilerim, di?er trafik kaynaklar?na g?re “........... kayna?? ile” video’lar?ma daha az ula??yor. Peki, bu kanal, benim pazarlama faaliyetlerim i?in ?nemli mi? ?nemli ise geli?tirebilirim. Asl?nda birincil trafik kayna??m olmas?na gerek yok, bu yüzden, bu kanal? takipte kalmal?y?m fakat herhangi bir büt?e harcamamal?y?m…

Ancak yukar?daki dü?ünceleri birbirinden ay?rt ederek, en do?ru analizi yapabilmek ve kullan?c?lar?n?n davran???n? anlayabilmek i?in birden fazla metri?i g?z ?nünde bulundurman gerekiyor.

Kim, Nerede ve Nas?l Video ??eri?ine Ula??yor?

 • YouTube Reklamc?l???: Video i?eri?ini hedef kitlene reklam ile ula?t?rmak istedi?inde, anahtar kelimeden demografik ?zelliklere, ilgi alan?ndan spesifik konulara kadar hedefleme yapabiliyorsun. YouTube Reklamc?l??? kanal? arac?l???yla video’lar?na ula?an kullan?c?lar?n getirdi?i verilere g?re, hedeflemelerini de?i?tirmek ya da stabil tutmak i?in bir planlama yapabilirsin.
 • YouTube Arama: Bu kanal, kullan?c?lara ait YouTube’daki arama sonu?lar?ndan gelen trafi?i g?sterir ve ger?ekten kullan?c? davran???n?, y?nelimlerini takip edebilmek ad?na olduk?a ?nemlidir, ?ünkü kullan?c?lar?n hangi kelimeler ile o i?eri?e ula?t???n? g?rebiliyorsun. Bunu g?rebilmek i?in “YouTube Arama” kanal?na 1 kere t?klaman yeterli.
 • Harici: Video’nun yerle?tirildi?i web sitelerinden ya da uygulamalardan elde etti?in trafi?i g?sterir. Video’nun hangi sosyal medya kanal?ndan (Whatsapp’ten dahi) s?kl?kla payla??ld???n?; Google arama sonu?lar?ndan t?klanarak getirdi?i trafi?i vs. bu kanal alt?nda g?rebilirsin. Bu yüzden video i?eri?ini payla?madan ?nce sadece ayn? YouTube arama sonu?lar?ndaki video’lar? incelemekle kalmamal?, aksine Google arama sonu?lar?nda listelenen video i?eriklerini de incelemelisin.
 • ?nerilen Video’lar: YouTube’da herhangi bir video izledikten hemen sonra kar??na ??kan ?nerilen video’lar ya da hemen ard?ndan ba?layan video’lardan gelen trafik bu kanal alt?nda g?sterilir. Bunun yan? s?ra e?er farkl? bir video’nun a??klamalar?nda i?eri?ine ait ba?lant? payla??lm??sa, yine oradan elde etti?in trafi?i de bu kanal alt?nda izleyebilirsin. “?nerilen Video’lar” kategorisine 1 kez t?klad???nda, kanal?na trafik sa?layan video’lar? g?rebilirsin. Bu metrik, hedef kitlenin ilgili alan?n? g?steren ?nemli bir unsurdur. Hedeflemelerini, buradan elde etti?in bilgiye g?re de?erlendirebilirsin.
 • Oynatma Listeleri: Kendi oynatma listelerin de dahil olmak üzere di?er kanallara ait listelerden elde etti?in trafi?i bu kanal alt?nda bulabilirsin. Ayn? zamanda, be?enilen ve favori video oynatma listelerinden gelen trafik de bu kanal alt?nda g?sterilir. Dolay?s?yla hem seninle ayn? temalar? i?leyen “i? birlik?ilerine” ula?abilece?in gibi hem de video’lar?n?n be?enilip, be?enilmedi?ine dair ??kar?mlar ile kanal analizi yapman mümkün.
 • G?z Atma ?zellikleri: Oturumu a??k/kapal? olan kullan?c?lara ait ana sayfa, ana ekran ya da abonelik feed’i üzerinden gelen trafik bu kanal alt?nda izlenir.
Youtube Analytics G?z Atma ?zellikleri Trafik Kanal? Analizi
Youtube Analytics G?z Atma ?zellikleri Trafik Kanal? Analizi
 • Kanal Sayfalar?: Kendi YouTube kanal?ndan oldu?u gibi di?er YouTube kanallar?ndan elde etti?in trafik de bu rapor alt?nda g?sterilir. Ayn? zamanda di?er i?erik üreticilerinin kendi topluluk sekmelerinde video’nu payla?malar?ndan dolay? elde etti?in trafik de bu rapora dahildir.
 • Biti? Ekranlar?: Video’lar?n son 5 ile 20 saniyesine kadar eklenen; video’lar? ?ne ??karmaya ya da abonelik art?rmaya yarayan biti? ekranlar?ndan elde etti?in trafiktir.
 • Video Kartlar? ve Ek A??klamalar: Ad? üstünde, ek a??klamalar, kart ya da video’da ?ne ??kar?lan bir ba?ka video i?eri?inden elde etti?in trafiktir.
 • Di?er YouTube ?zellikleri: Sadece YouTube i?erisinde yer alan i? orta?? promosyonlar?ndan, Android ana ekran widget'lar?ndan ya da g?sterge panosundan elde etti?in trafi?i bu kanal alt?nda g?rebilirsin.
 • Do?rudan veya Bilinmeyen: Kullan?c?lar?n spesifik olarak kanal?n?n URL’i ile ya da daha ?nceden eklemi? olduklar? yer imleri ile etkile?imlerinden gelen trafik, bu kategori alt?nda bulunur. Ayn? zamanda Analytics taraf?ndan tan?mlanamayan uygulamalardan gelen trafik de buradad?r. -- Bu kanal?n trafi?i genelde dü?ük olur.

Co?rafya Kategorisinde Neleri Bulabilirsin?

Co?rafya kategorisi ile izleyicilerinin hangi ülkelerden s?kl?kla video’lar?n? ve kanal?n? ziyaret ettiklerini inceleyebilirsin.

YouTube Analytics’in co?rafya raporu i?in kullanman? ?nerdi?i 3 adet metrik bulunuyor:

 • Ortalama G?rüntüleme Süresi
 • G?rüntüleme
 • ?zlenme Süresi (dakika)
Youtube Analytics Co?rafya Analizi
Youtube Analytics Co?rafya Analizi

E?er paneline henüz eklemediysen, “Aboneler” metri?ini de bu alana eklemeni ?neririm. ( " + " ; Genel Bak??; Aboneler) ?ok daha spesifik bir hedefleme ya da raporlama yapmak istiyorsan “Etkile?imler” metriklerinin de her birini bu analize dahil edebilirsin. (Etkile?imler: Be?enenler, Be?enmeyenler, Be?enme/Be?enmeme Oran?, Payla??m)

?lgili YouTube Analytics metrikleri ile a?a??daki ??kar?mlar? yapabilirsin:

 • Kullan?c?lar?n?n hangi ülkelerden yo?unlukta olarak trafik getirdi?ini ??renebilir ve mümkünse bu dillere ?zel video’lar?na alt yaz? se?ene?i ekleyebilirsin.
 • Aboneler, be?enme, be?enmeme metrikleri ile co?rafya verilerini kar??la?t?rd???nda; ilgili i?eri?in hangi ülkelerde ilgi g?rdü?ü ya da g?rmedi?ini analiz edebilirsin.

Sonu? olarak trafik verisi ?ok az olan ülkelere (?zellikle bu veride “Be?enmeyenler” metri?i ?ok fazla ve abone say?s? da hi?e yak?nsa) fazla yat?r?m yapmamay? (tamamen kaybetmek u?runa de?il) dü?ünebilirsin. B?ylece “hi?e” yap?lacak yat?r?m? “iyiye” aktarm?? olursun.

G?rüntüleyenin Ya?? ve G?rüntüleyenin Cinsiyeti Kategorisinde Neleri Bulabilirsin?

YouTube Analytics’in g?rüntüleyenin ya?? ve g?rüntüleyenin cinsiyeti raporlar? i?in kullanman? ?nerdi?i 4 adet metrik bulunuyor:

 • Ortalama G?rüntüleme Yüzdesi
 • Ortalama G?rüntüleme Süresi
 • G?rüntüleme
 • ?zlenme Süresi (dakika)
Youtube Analytics Ya? ve Cinsiyet Analizi
Youtube Analytics Ya? ve Cinsiyet Analizi

Ya? ve cinsiyet verileri; gelecekte yapaca??n video i?eriklerinde nas?l bir “seslenme” ?ekline sahip olman gerekti?i ile ilgili güzel fikirler verebilir. ?rne?in, hedef kitlen 13-17 ya? aral???ndaysa; onlar?n dilinden konu?may? b?rakt???n an verilerinde kay?p g?rmen mümkün. Her iki kategoride de kar??la?t?rma yapabilirsin.

Ya da sadece belli bir gruba hitap etmeyi b?rak?p, hedef kitleni geni?letmek istiyorsan, yine hangi kitleye seslenmenin daha mant?kl? olaca??na bu veriler ?????nda bakabilirsin.

Abonelik Durumu ve Abonelik Kayna?? Kategorisinde Neleri Bulabilirsin?

YouTube Analytics’in abonelik durumu ve kayna?? raporlar? i?in kullanman? ?nerdi?i 6 adet metrik bulunuyor:

 • Ortalama G?rüntüleme Süresi*
 • G?rüntüleme*
 • ?zlenme Süresi (dakika)*
 • Aboneler**
 • Kazan?lan Abone Say?s?**
 • Kaybedilen Abone Say?s?**

*Abonelik durumu raporu i?in ?nerilen metrikler

**Abonelik kayna?? i?in ?nerilen metrik

Youtube Analytics 2019 Abonelik Durumu ve Abonelik Kayna??
Youtube Analytics 2019 Abonelik Durumu ve Abonelik Kayna??

Abonelik durumu raporu ile abone olmayan ve abone olan izleyicilerinin kanal?n ve video’lar?nla nas?l etkile?ime ge?tiklerini inceleyebilirsin. Hedefin abone say?s?n? art?rmak ise var olan izleyicilerinin olu?turdu?u izlenme süresi ve g?rüntüleme say?s? gibi metriklerin dü?memesi i?in yarat?c?l???na devam etmeli ve abone olmayanlar? ise nas?l abone olmaya te?vik edebilece?in üzerine fikir geli?tirmelisin.

A?a??daki sorular?n cevaplar?n? bir kenara not al ve stratejini ba?tan sona tekrardan dü?ün:

 • Video’lar?n?n en yüksek verilerini getiren kullan?c?lar?n %95’i abone de?ilse; acaba i?eriklerinin bir süreklili?i mi yok?
 • Zaten herkesin bildi?i bilgileri ?ok ?zet bir ?ekilde mi anlat?yorsun?
 • Video i?eriklerinin g?rüntü kalitesi nas?l?
 • Kartlar ile abone olmalar? i?in onlar? do?ru y?nlendiriyor musun?
 • Neden abone olmadan izlemeyi tercih ediyorlar? Oturum a?mad?klar? i?in mi? Video i?eri?inde onlara bu konu ile ilgili kü?ük bir hat?rlatma yapabilir misin?

Abonelik kayna?? raporu ile abonelerinin hangi kanal arac?l???yla abone olduklar? hakk?nda bilgi edinebilirsin.

YouTube Analytics Abone Ol Butonu
YouTube Analytics Abone Ol Butonu

E?er hedefin YouTube üzerinde kendi kitleni yaratmaksa, abone say?s?ndaki de?i?imin pozitif olmas? senin i?in bir hedef olmal?.

YouTube Analytics Kanal Anasayfas? Abone Ol Butonu
YouTube Analytics Kanal Anasayfas? Abone Ol Butonu

Oynatma Listesi Kategorisinde Neleri Bulabilirsin?

Videolar?n? bir araya getirdi?in herhangi bir oynatma listesinden gelen trafi?e ait raporu*, bu b?lümde bulabilirsin.

*E?er farkl? bir kullan?c? senin video i?eri?ini, kendi oynatma listesine eklediyse; bu oynatmadan gelen trafi?i de ayn? zamanda ilgili raporda bulabiliyorsun.

YouTube Analytics’in oynatma listesi raporu i?in kullanman? ?nerdi?i 4 adet metrik bulunuyor:

 • Oynatma Listesi Ba?latma Say?s?
 • Ortalama G?rüntüleme Süresi
 • G?rüntüleme
 • ?zlenme Süresi (dakika)
Youtube Analytics 2019 Oynatma Listesi Raporu
Youtube Analytics 2019 Oynatma Listesi Raporu

Oynatma listelerinden gelen trafi?i analiz ederken a?a??daki metrikleri de analizine eklemeni ?neririm. Bu sayede kullan?c?lar?n listeler i?erisindeki hareketini daha iyi anlayabilirsin:

 • Ortalama G?rüntüleme Yüzdesi
 • Oynatma Listesindeki Ortalama Süre
 • Oynatma Listesinden ??k?? Oran?
 • Oynatma Listesinden ??k?? Say?s?

Not: Panelde g?rdü?ün trafik bilgisi, kullan?c?lar?n “Be?enilen videolar” ve “Favori videolar” oynatma listelerini de i?erir. Tüm bu veriler ?????nda, video’lar?na ekleyece?in oynatma listesi kartlar?na daha iyi karar verebilirsin.

Cihaz Türü Kategorisinde Neleri Bulabilirsin?

Kanal?n?n ve video’lar?n?n hangi cihazlarda daha ?ok (ya da daha az) g?rüntülendi?ini bu rapor alt?nda bulabilirsin.

YouTube Analytics’in cihaz türü raporu i?in kullanman? ?nerdi?i 3 adet metrik bulunuyor:

 • Ortalama G?rüntüleme Süresi
 • G?rüntüleme
 • ?zlenme Süresi (dakika)
Youtube Analytics Cihaz Raporu
Youtube Analytics Cihaz Raporu

Cihaz raporuna ekleyebilece?in di?er metrikler ise a?a??daki gibidir:

 • Eri?im G?sterimler, G?sterim T?klama Oran?, Benzersiz G?rüntüleyen Ki?i Say?s?

YouTube’da izlenme sürelerinin %70’i mobil cihazlardan geliyor. Bu da kullan?c? eri?imlerinin yar?s?ndan fazlas?n?n mobil cihazlardan elde edildi?ini g?steriyor. Dolay?s?yla g?sterim, g?sterim t?klama oran? ve tekil g?rüntüleyen ki?i say?s?n? da analizine eklemen yararl? olacakt?r.

 • Etkile?imler → Be?enenler, Be?enmeyenler, Be?enme / Be?enmeme Oran?, Payla??m

Mobil be?enme / be?enmeme oran?n?n ?ok dü?ük olmas?* video g?rüntü kalitesinin mobilde yetersiz ya da dü?ük kalmas?ndan kaynaklan?yor olabilir. YouTube uygulamas? yerine m.youtube’da izleme eylemini ger?ekle?tiren kullan?c?lar, e-posta adresleri ile youtube’a giri? yapmadan video’nu izliyor olabilir. Video’lar?n be?enilmesi i?in kullan?c?lar?n giri? yapmas? gerekti?ini dü?ünürsek, bu oran?n dü?ük olmas? normal olabilir.* Ancak video’lar?nda kullan?c?lar?n? y?nlendirerek, onlara “be?eni” atmalar?n? istersen bu oran? iyile?tirecek bir ad?m atm?? olabilirsin.

*Elbette bu oran?n dü?ük olmas?n? etkileyen bir?ok fakt?r daha olabilir.

 • Kartlar ve Biti? Ekranlar?

Kartlar?n ve biti? ekranlar?n?n video i?erisine hangi sürede yerle?tirildi?inden tut da tematik uyumlulu?una kadar bir?ok konu ?ok ?nemli. Ancak s?z konusu mobil kullan?c? oldu?unda daha mobil odakl? dü?ünmen gerekiyor.

Mobil kullan?c?, sadece bilgi almak niyetindeyse, bilgiyi al?r almaz video’nu terk edebilir. Kartlar?n?n izleyiciye ne zaman sunulaca??na bu yüzden dikkat etmeni ?neririm.

YouTube ürünleri Kategorisinde Neleri Bulabilirsin ve Hangi Di?er Se?eneklerden Faydalanabilirsin?

YouTube ürünleri kategorisi: Ad? üstünde YouTube’un kendi ürünlerinden (YouTube Music gibi…) kanal?na gelen verileri g?sterir.

Canl?/?stek üzerine kategorisi: Yay?n?n?n performans?n? g?sterir. Canl? yay?n yapaca??n? sosyal medyada duyurduktan ?nce izleyen say?n ne kadard? ve sonra ne kadar oldu? ?ki pazarlama kanal? (YouTube ve duyurunun yap?ld??? di?er sosyal medya kanal?) aras?ndaki etkile?imi bu rapor alt?nda takip edebilirsin. Ya da yay?n?n hangi zaman aral???nda daha ?ok etkile?im getirdi?ini bilmek bir sonraki canl? yay?n ya da video i?eri?inin konusunu olu?tururken sana yard?mc? olabilir.

Oynatma konumu kategorisi: Bir nevi video backlink konumunu g?sterir. Video’nun yerle?tirildi?i web siteleri ya da uygulamalar arac?l???yla ne kadar trafik alm??s?n, bu kategori alt?nda g?rebilirsin.

Youtube Analytics 2019 YouTube ürünleri ve Di?er Se?enekler Raporlar?
Youtube Analytics 2019 YouTube ürünleri ve Di?er Se?enekler Raporlar?

??letim sistemi kategorisi: Kullan?c?lar?n?n video’lar?na ula?t??? i?letim sistemleri aras?ndaki payda analizini g?steren bir rapor sunar.

Altyaz? kategorisi: Hangi dil se?ene?i ile video’lar?n?n daha fazla izlendi?ini (ya da aralar?ndaki oran?) g?rebilirsin. YouTube kanal?n?n kullan?c? deneyimini pozitif olarak iyile?tirmek istiyorsan, mutlaka altyaz? eklemelisin.

Yukar?da YouTube Analytics co?rafya analizinden bahsetmi?tim. Kitlenin hangi ülkelerden geldi?ini ??ren ve onlar?n konu?tu?u diller i?in video’lar?n? ?zelle?tir. Bunun en kolay yolu altyaz?lard?r. Kendi dilin i?in de altyaz? eklemeyi unutma. Mobil ile ilgili haz?rlad???m?z podcast’te de anlatt???m?z gibi, kullan?c?lar bazen video’lar?n? sessiz fakat altyaz? ile izleme gibi bir davran?? g?sterebilirler.

Video bilgisinin dili: Hedef kitleni ve potansiyel yeni kitleni belirledikten sonra kanal?n?n / video’nun dilini geli?tirebilirsin. Altyaz?lar, video ba?l?klar?n?n ve a??klamalar?n?n dili ya da kanal?n?n hakk?nda k?sm?n?n dilinde de bu de?i?iklikleri uygulayabilir; video bilgisinin dili raporu alt?nda geli?meleri inceleyebilirsin. Unutma, YouTube, 91'den fazla ülkede yerel sürümleri ile hizmet veriyor. E?er globale hitap etmek istiyorsan; dil bilgisinde yapaca??n de?i?iklikler kanal?n?n ?ok kültürlü bir hedef kitlesi (abone dilindeki de?i?iklik) olmas?n? sa?layacak ve bu yüzden, yorumlar?nda ve hatta video’nun payla??ld??? di?er yabanc? sitelerde de farkl? dillerden etkile?im al?yor olabileceksin.

?eviri kullan?m?: Birden fazla dil konu?an kitleye hitap etmek isteyen YouTube i?erik üreticileri i?in trafik ak??? ile ilgili verileri sunan bir rapordur.

Biti? Ekran? ??esi Türü ve Kart Türü: Video’lar?na ekleyece?in di?er video ?nerileri, oynatma listeleri gibi etkile?im yaratacak ba?lant?lar?n ne kadar t?kland???n? ya da g?sterildi?ini bu rapor alt?nda bulabilirsin.

Payla??m Hizmeti: Video’lar?n?n sosyal medya kanallar?ndan; “panoya kopyala” aksiyonuna kadar hangi kanallarda ne kadar payla??ld???n? g?steren rapordur.

YouTube Analytics ile ?lgili En ?ok Merak Edilenler

YouTube Analytics g?rüntüleme verileri ne s?kl?kla güncellenir?

YouTube Analytics g?rüntüleme verileri günde 1 kez güncellenir* ve 72 saate kadar gecikmeli olarak yay?nlan?r.

*G?rüntüleme verilerinin güncellenmesi Pasifik Standart Saati’ne g?re ayarlan?r.

YouTube Analytics’e nas?l ula?abilirim?

Bu sorunun cevab?n?, yukar?da "YouTube Analytics Nas?l Kullan?l?r?" alan?nda cevab? detayl? olarak bulabilirsin.

YouTube Analytics verileri ne kadar do?ru?

YouTube Analytics verileri asl?nda hesap ayarlar?n?n ne kadar do?ru kuruldu?una ba?l?d?r. Bunun i?in YouTube Yard?m b?lümündeki hesab?n?z? ve ayarlar?n?z? y?netme k?sm?ndan destek alabilirsin.

YouTube Analytics’i mobilde nas?l kullanabilirim?

YouTube Studio uygulamas?n? telefonuna indirerek kullanabilirsin.

YouTube Analytics raporlar?n? nas?l indirebilirim?

Hangi raporu d??ar? aktarmak istiyorsan, panelde o raporu se?melisin. ?rne?in, a?a??daki ?rnekte “video” raporunday?z. Daha sonradan rapora dahil etmek istedi?in metrikleri ayarla. " + " i?aretine t?klayarak metriklerini düzenleyebilirsin. Daha sonra ise panelin sa? üst k??esinden g?rmek istedi?in tarih aral?klar?n? ayarla.

?imdi son ad?m… Raporunun tüm metriklerini vs. ayarlad?ktan sonra, panelin sa? üst k??esindeki indirme ba?lant?s?na (ye?il kutucuk ile g?sterilen) t?klaman yeterli.

Youtube Analytics Rapor Verilerini D??a Aktarma
Youtube Analytics Rapor Verilerini D??a Aktarma

YouTube Analytics bedava m??

Evet, YouTube Analytics’i bedava kullanabiliyorsun.

YouTube Analytics’te di?er web sitelerinden gelen trafi?i nas?l g?rebilirim?

Di?er web sitelerinden gelen trafi?i YouTube Analytics trafik kayna?? raporunda “Harici” kayna?? alt?nda g?rebilirsin.

?rem Y?lmaz
23 Eyl 2019

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品