30 Günde SEO ve SEM: ?ubat 2020’de Neler Oldu?

Di?er aylara g?re daha sakin ge?en ?ubat ay?nda, SEO ve SEM dünyas?nda ne gibi geli?meler olmu?, hepsini sizin i?in bir araya getirdik.

Google Al??veri? Reklamlar?, Gmail, Google Ke?fet ve YouTube’da

6 ?ubat 2020

Google, 4 Mart haftas? itibariyle al??veri? reklamlar?n? (ürün ve vitrin al??veri? reklamlar? dahil) Gmail’de, Google Ke?fet ak???nda ve YouTube’da g?stermeye ba?layaca??n? a??klad?.

G?rüntülü reklam a??n? hedefleyen al??veri? kampanyalar?, yeni mülklerde otomatik olarak yay?nlan?r. (Al??veri? kampanyalar?n?z?n Gmail, Discover ve YouTube'da g?rünüp g?rünmeyece?ini kontrol etmek i?in ?u ad?mlar? izleyebilirsiniz: Google Ads > [al??veri? kampanyalar?n?z] > ayarlar > a?lar. Gmail, Discover ve YouTube kutusunun i?aretli olup olmad???n? kontrol edebilir ve tüm bu se?enekleri se?ip se?memeye karar verebilirsiniz.)

Gmail Ayarlar?nda Al??veri? Reklamlar?
Gmail Ayarlar?nda Al??veri? Reklamlar?

Yeni eklenen mülklerin performanslar?na ili?kin g?rü?ler s?n?rl? oldu?undan ve tüm mülkler Google g?rüntülü reklam a?? alt?nda g?sterildi?inden; her mülkü ayr? ayr? inceleyemezsiniz.

Yeni Google ?? Orta?? Program? Gereksinimleri

13 ?ubat 2020

Google, Google ?? Orta?? program gereksinimlerinin Haziran 2020'nin sonundan itibaren yenilenece?ini duyurdu. Yenilenen gereksinimlere g?re Google ?? Orta?? olmak i?in, (1) reklam harcamalar?n?z?n iki kat?na ula?man?z gerekiyor; 90 günlük reklam harcamas? 10.000 ABD dolar?ndan 20.000 ABD dolar?na yükseliyor, (2) Google’?n reklam kampanyas? optimizasyonu ?nerilerine uyman?z gerekiyor ve (3) daha fazla kullan?c?n?n sertifika almas? gerekiyor; 1 sertifikal? ki?i art?k yeterli de?il, aksine, hesab?n?zdaki kullan?c?lar?n en az %50'sinin sertifikal? olmas? gerekiyor.

?u anda, ikinci gereksinim (performans gereksinimi) ?irketin gelirine, gelir art???na ve mü?terilerin elde tutulmas?na dayanmakta. Ancak yeni gereksinimlerle birlikte, performans tan?m? “?irketin Google’?n optimizasyon puan? ?nerilerine uyup uymad???na” g?re belirlenecek. SEM toplulu?una g?re, bu gereksinim, esas olarak Google'a yarar sa?l?yor ve mü?teri i?in en iyisi olmayabilir.

ü?üncü gereksinimle (sertifika gereksinimi), Google Ads hesab?n?zda listelenen kullan?c?lar?n en az yar?s?n?n sertifika almas? gerekiyor. Dolay?s?yla bu kullan?c?lar aras?nda, kampanya y?netiminde aktif olarak yer almayan mü?teriler ve di?er temsilciler de olabilir. (?rne?in, 9 ?al??anl? bir ajans?z, ancak hesab?m?zda 60'?n üzerinde kullan?c? var. Google ?? Orta?? rozetimizi koruyabilmemiz i?in mü?terilerden de sertifikalar?n? almalar?n? istemeye ba?lamam?z gerekiyor.)

“...kampanyalar? düzenleme yetkisine sahip tüm kullan?c?lar?n, sertifikaland?r?lmas? ?nemle tavsiye ediyoruz. Finans veya yasal ekipler gibi di?er kullan?c?lar?n “y?netici” eri?imine ihtiya? duyaca??n? biliyoruz ve bu nedenle kullan?c?lar?n di?er %50'lik k?sm?nda olacaklar”. -- Google

Kullan?c? listesinde kimlerin oldu?unu g?rmek i?in ?u ad?mlar? izleyebilirsiniz: Google Ads > i? orta?? program? > rozet durumu / ayr?nt?lar? g?rüntüle > sertifikalar b?lümü. Burada ka? kullan?c?n?n sertifikay? güncelledi?ini g?steren ba?lant?y? t?klayabilirsiniz.

?zetlemek gerekirse, Greg Finn ?unlar? s?ylüyor: “Tüm bu de?i?iklikler yap?ld?ktan sonra bir ?irkete, ajans se?mesini tavsiye ediyor olsayd?m, tavsiyem, Google ?? Orta?? olan herhangi bir ajans? me?ru bir ?ekilde sorgulamak olurdu”.

Google My Business A??klama B?lümündeki Anahtar Kelimeler

13 ?ubat 2020

Google k?sa bir süre ?nce, i?letme sahiplerinin Google My Business a??klamalar?na “yerel s?ralamalar?na yard?mc? olaca?? i?in” anahtar kelime eklemelerini s?yleyen ?neri maddesini yard?mc? k?lavuzuna ekledi. Ancak yerel SEO uzmanlar?n?n bu cümleye olan tepkisi ile (yan?lt?c? ve yanl?? y?nlendirici olaca??ndan) ertesi gün, ayn? cümleyi k?lavuzundan kald?rd?. Yerel SEO uzman? Joy Hawkins, “Yard?m merkezi güncellemesinden beri bir?ok ki?i taraf?ndan yap?lan testlerden sonra, a??klaman?n local-3-pack üzerinde hi?bir etkisi olmad???n? güvenle s?yleyebiliriz”, diyor.

Google’?n buna tepkisi ise “s?ralamay? yükseltmesi garanti edilmese de, di?er fakt?rlere ve i?letmeyle ili?kili ?evrim i?i olarak bulunan bilgilere ba?l? olarak bu durum s?z konusu olabilir.” ?eklinde oldu.

SEO ve SEM Etkinlikleri

?ubat 2020

?ubat ay?nda yak?ndan takip edip, hatta birka??na kat?ld???m?z etkinlik ve konferanslar: Friends of Search, E-commerce Berlin Expo ve SMX Expo West.

Benelüks b?lgesindeki dijital pazarlamac?lar ve SEO / SEA uzmanlar? i?in ka??r?lmayacak bir kongre olarak nitelendirilen Friends of Search, 7. Y?l konferans?n? Amsterdam'da ger?ekle?tirdi. Bu y?l ger?ekle?en konferans, en ?ok uluslararas? konu?mac?n?n kat?ld??? konferanst?. Ertesi gün Brüksel’de devam eden konferansta yine bir?ok SEO ve SEM konu?malar? ger?ekle?ti.

Ge?en y?l kat?ld???m?z E-commerce Berlin Expo, olduk?a ilham verici ve ??reticiydi. Bu yüzden bu sene de kat?lmaya karar verdik. 180 kat?l?mc?, 45 konu?ma, oturum, panel tart??mas? ve 7000'den fazla kat?l?mc? ile Almanya'daki en büyük e-ticaret etkinli?iydi! (Not: Etkinli?e kay?t olduktan sonra giri? ücretsizdir. Gelecek y?l ka??rmaman?z? ?neririz!)

“Rekabette ?nde olmak i?in, ne yapt???n? bilen uzmanlarla ke?fetmeye, ileti?imde olmaya ve e?itime devam etmelisiniz.” Dünyan?n d?rt bir yan?ndan gelen 70.000'den fazla arama pazarlamac?s? ve konu?mac?s?n?n yer ald???, SMX West Expo, uzmanl??? SEO ve SEM olan herkesin mutlaka kat?lmas? gereken bir etkinlik olmaya devam ediyor.

Edit?rün Se?imi: Women In Tech SEO

?ubat 2020

Ne yaz?k ki kad?nlar, dijital pazarlama sekt?ründe yeterince temsil edilmiyor. Bu yüzden daha aktif bir ?ekilde ad?m atmal? ve kad?nlar? destekleyerek daha da gü?lendirmeliyiz. ??te tam da bu yüzden Women In Tech SEO, bize ger?ekten ilham veren bir topluluk! Areej AbuAli liderli?indeki toplulu?un amac?, “kad?nlar?n birbirlerini olumlu, ilham verici ve faydal? bir ?ekilde gü?lendirmesi ve kariyer hayatlar?n? h?zland?rmaya yard?mc? olmakt?r”.

☆ Women in Tech SEO Festivali: 6 Mart'ta Women in Tech SEO, Londra'daki ilk tam günlük konferans?na ev sahipli?i yapacak. Bu y?la ait tüm biletler sat?ld?, ancak 2021 i?in haz?r olun!

Kubix’ten Haberler

K?sa bir ay, k?sa bir haber ?zeti ve Kubix geli?melerinin k?sa bir listesi...

[BLOG] H?zl? ?pu?lar? serimize iki yeni i?erik daha ekledik! 4. ?pucu i?eri?imiz ile sa?l?kl? bir backlink kontrolü yaparken dikkat etmeniz gereken 5 ?nemli noktay?; 5. ?pucu i?eri?imizle de, sitenizdeki kullan?c? deneyimini geli?tirmek i?in yard?mc? olacak 5 ?nemli SEO arac?ndan bahsettik.

[WEBINAR] Bir?ok uluslararas? webinar b?lümüne konuk olan P?nar, SEMRush’ta ayl?k olarak Türk?e webinar sunuculu?u yapmaya ba?lad?. “SEO ve SEM Dünyas?ndan” serisiyle P?nar, misafirlerini ?evrim i?i pazarlama sekt?ründe neler oldu?u hakk?nda konu?maya davet ediyor. (Birinci ve ikinci b?lüm ?oktan yap?ld?, ü?üncü b?lüm ise 19 Mart'ta canl? olarak yay?nlanacak.)

Jolien Storteler
27 ?ub 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品