30 Günde SEO ve SEM: Kas?m 2019’da Neler Oldu?

Her ne kadar 2019’un sonu yava? yava? gelmekte ?srarc? da olsa, güncellemeler ve yenilikler, zaman?n aksine h?zl? bir ?ekilde gelmeye devam ediyor. Sen de Black Friday ??lg?nl???n?n bir par?as? olmu? ve Kas?m ay?nda ger?ekle?en SEO ve SEM geli?tirmelerini yakalamakta zorland?ysan, senin i?in tüm ?nemli konular? bir araya getirdik.

Google Search Console’a Gelen 2 Yeni Rapor: H?z Raporu ve ürün Sonu?lar?

4 Kas?m 2019

Google, ge?ti?imiz May?s ay?nda, Google Search Console’a gelmesi planlanan h?z raporunun test sürecini ba?latm??t?. Ve art?k uzun zamand?r bekledi?imiz h?z raporu, Kas?m ay? itibariyle Google Search Console’daki yerini ald?. H?z raporu sayesinde, site h?z performans?n? Google Search Console panelinden g?rebiliyor, “yava?”, “orta” ve “h?zl?” olarak nitelendirilen URL’lere ula?arak, Google’?n ?nerdi?i y?nergeleri uygulay?p, site h?z?n? iyile?tirebiliyoruz.

H?z raporunu g?rüntülemek i?in Google Search Console panelinin sol taraf?nda bulunan geli?tirmelere g?z atman yeterli. Hem mobil hem de masaüstü h?z ?nerilerini g?rüntülemek i?in raporu inceleyebilirsin. (H?z raporunun "deneysel” versiyonu ile kullan?ma a??k olmas?, ilgili raporun hala geli?tirilmeye ve revize edilmeye devam etti?i anlam?na geliyor.)

Google Search Console H?z Raporu
Google Search Console H?z Raporu

(Google Search Console h?z raporunu yorumlama konusunda detayl? bilgi i?in blog i?eri?imizi okuyabilirsin: http://www.keeprxsafe.com/tr/blog/google-search-console...)

20 Kas?m 2019

Google Search Console’a Kas?m ay?nda gelen bir di?er rapor ise ürün sonu?lar? raporu. Bu rapor sayesinde art?k ürünlerinin Google arama sonu?lar?ndaki performans?n? inceleyebiliyorsun. G?sterim, t?klama, CTR ve ortalama konum say?lar?n? bu raporda takip edebilir, spesifik tarih aral?klar?n? se?ebilir ve ayn? zamanda cihaz, ülke ve sorgu ?zelinde filtreleme yapabilirsin.

ürün sonu?lar? raporunu kullanabilmen i?in sitenin ürün sonu?lar? i?in uygun olmas? gerekiyor. Rapora ula?mak i?in Google Search Console panelinin performans raporunda “arama g?rünümü” sekmesini t?klaman yeterli.

Google Search Console ürün Sonu?lar? Raporu
Google Search Console ürün Sonu?lar? Raporu

YouTube Reklamlar? ve Reklam Uzant?lar?na Gelen Güncellemeler

5 Kas?m 2019

Arama a?? reklamlar?nda en ?ok tercih edilen reklam uzant?lar? art?k YouTube reklamlar?na da geliyor. Yeni YouTube reklam uzant?lar?; lokasyon, potansiyel mü?teri formu ve di?er harekete ge?irici mesaj uzant?lar?n? i?eriyor ve YouTube video reklam?n?n direkt alt?nda g?steriliyor. (Site ba?lant?s? uzant?lar? hala beta test sürecinde.)

TrueView yay?n-i?i ve atlanamayan reklamlar?nda ?u an harekete ge?irici mesaj uzant?lar?n? kullanmak mümkün. Bu y?l?n ilerleyen d?nemlerinde de Bumper reklamlar? i?in kullan?labiliyor olacaklar. YouTube reklam uzant?lar? Google Ads panelinin uzant?lar sekmesinden kurulur.

6 Kas?m 2019

YouTube anasayfa feed’inde ve YouTube arama sonu?lar?nda Google al??veri? reklamlar? da g?rüntülenmeye ba?lad?! Google, al??veri? reklamlar?n? YouTube’ta g?stererek, YouTube’u al??veri? yap?labilir bir ortama d?nü?türmeyi ve al??veri? kampanyalar?n?n eri?imini geni?letmeyi ama?l?yor.

E?er al??veri? kampanyalar?n? hali haz?rda kullan?yor ve YouTube g?rüntülü reklam a??n? da dahil etmeye karar verdiysen, al??veri? reklamlar?n YouTube’ta da g?sterilmeye ba?l?yor.

Google Kas?m 2019 Güncellemesi

7 Kas?m 2019

Google Kas?m 2019 güncellemesi, ge?ti?imiz ay ger?ekle?en BERT güncellemesine g?re biraz daha kü?ük olsa da kimsenin beklemedi?i bir anda, sessiz bir ?ekilde a??klanan bir güncelleme oldu.

Asl?na bakarsan?z, Google, son 4 güncellemesi ile birlikte yeni bir güncellemenin gelece?inin haberini vermi?ti. Fakat s?yledi?imiz gibi, Kas?m güncellemesi herkes i?in sürpriz niteli?inde oldu. Google, konu ile ilgili, “Aran?zdan baz?lar? ge?ti?imiz hafta Google Search’te herhangi bir güncelleme olup olmad???n? sordu. Asl?na bakarsan?z, evet, ge?ti?imiz haftalarda birka? güncelleme yapt?k.(...). Sizinle payla?mad???m?z hi?bir güncelleme i?in ?al??malar?n?zda herhangi bir aksiyon alman?za gerek yok, yapman?z gereken tek ?ey, her zaman olmas? gerekti?i gibi en iyi i?eri?i üretmek olmal?”, a??klamas?n? yapt?.

Son güncellemeden en fazla etkilenenler ve trafik-s?ralama verilerinde dü?ü?ler g?renler; seyahat, gezi, yemek tarifleri ve sa?l?k sekt?rünü ilgilendiren web siteleri oldu. (Not: Google taraf?ndan yap?lan güncellemeler hi?bir zaman tek bir sekt?re y?nelik de?ildir.)

Güncellemeden neredeyse bir ay sonra (3 Aral?k 2019), Google, bu güncellemenin varl???n? onaylad? ve “Kas?m 2019 Yerel Arama Güncellemesi” olarak adland?rd?. Yerel arama güncellemesi, lokal aramalara eklenen do?al e?le?me y?ntemini i?eriyor. Yani Google art?k kullan?c?lar?n i?letme ismi ya da tan?m?n? i?aret eden aramalarda kullan?c?lar?n hangi i?letmeleri g?rüntülemek istedi?ini anlayabiliyor.

Google Arama A?? Kampanyalar?na Gelen Birle?tirilmi? Kitle Hedefleme Se?ene?i

16 Kas?m 2019

‘VEYA” direktifi ile birden fazla kitleyi hedefleyebildi?imiz gibi; “DE??L” direktifi ile belli kitleleri ilgili kampanyadan negatifleyebiliyoruz. Google’?n Kas?m ay?nda getirdi?i birle?tirilmi? kitle hedefleme se?ene?i olan “VE” ile art?k reklamlar?m?z?n “sadece iki ya da daha spesifik hedef kitlelere” g?sterilmesini sa?layabiliyoruz!

Bu durum, sadece kitle kriterleri ile e?le?en ve spesifik anahtar kelime aramalar? yapan kullan?c?lar?n arama a?? reklamlar?n? g?rebilecek olmas? anlam?na geliyor. Dolay?s?yla, daha ilgili kullan?c?lara, daha ilgili mesajlar iletebiliyoruz. (Kitleleri; pazardaki kitle, yak?n ilgi alan?, demografik ve yeniden pazarlama gruplar?na g?re ayarlayabilirsin.)

“?rne?in, reklam?n?z? a??k hava merakl?lar?na (yak?n ilgi alan? kitlesi) veya araba sat?n almak isteyen kullan?c?lara (pazardaki kitle) hedefledi?inizi varsayal?m. Birle?tirilmi? kitleler sayesinde, art?k yak?n ilgi alan? kitlelerini pazardaki kitlelerle kesi?tirerek, cipinizin reklam?n? araba sat?n almak isteyen a??k hava merakl?lar?na hedefleyebilirsiniz. Birle?tirilmi? kitleler olmasa, reklam?n?z? a??k hava merakl?s? olan ancak pazarda araba sat?n almak i?in bulunmayan kullan?c?lara veya a??k hava merakl?s? olmayan ancak pazara araba sat?n almak gelmi? kullan?c?lara da g?sterecektiniz.”

SEO/SEM Etkinlikleri

Kas?m 2019

Kas?m ay? ilgi ?ekici etkinlikler ve konferanslarla doluydu. Ama aralar?ndan 3 tanesi bizim favorimiz oldu diyebiliriz: SMXL Milan, SMX East ve SEOkomm.

3 gün boyunca SEO, SEM, arama ve sosyal medya konular?n? i?eren seanslar? ve workshop’lar?yla; ?talya’n?n “kesinlikle-kat?lmas?-gereken” dijital pazarlama konferans?: SMXL Milan. ?lk günü workshop’lara ayr?lan konferansa 50 konu?mas? kat?ld?. ?kinci ve ü?üncü günün sonunda tüm kat?l?mc?lar kendilerini motive hissetmenin yan? s?ra pazarlama bilgilerini bir üst seviyeye ta??d?klar?n? da hissediyorlard?. (?imdiden takvimini ayarla: SMXL Milan, 2020’de 10, 11 ve 12 Kas?m’da ger?ekle?ecek.)

Search Engine Land’in ger?ekle?tirdi?i SMX East, search pazarlamac?lar? taraf?ndan, yine search pazarlamac?lar?na y?nelik bir ?ekilde tasarland?. New York’ta ger?ekle?en SMX East, SEO ve SEM hakk?nda bilmen gereken neredeyse her ?eyi ??renebilece?in bir konferans. (?imdiden takvimini ayarla: SMX East, 2020’de 11 ve 12 Kas?m’da ger?ekle?ecek.)

Avusturya’n?n ilk ve en geni? arama motoru optimizasyonu konferans? SEOkomm, 2010’dan beri ger?ekle?meye devam ediyor. ??erik yazar?, SEO ya da web pazarlama uzman? da olsan SEOkomm’un i?erdi?i konular her türlü ilgini ?ekebilecek nitelikte. (?imdiden takvimini ayarla: SEOkomm, 2020’de 20 Kas?m’da ger?ekle?ecek.)

Edit?rün Se?imi: SEMRush Webinar ve Blog Hub

Kas?m 2019

SEMRush, sadece ba?ar?l? bir ara?la de?il; ayn? zamanda pazarlama ile ilgili blog ve webinar i?erikleri ile de ?ne ??k?yor.

Kas?m ay?nda edit?rün se?imi SEMRush’a gidiyor; ?ünkü, bize - dijital pazarlamac?lara, yapt?klar? her i?le ilham kayna?? olmay? ba?ar?yorlar.

Kubix’ten Haberler

2019’un sonuna yakla?sak da bizim yo?unlu?umuz hala devam ediyor. ??te, bu ay yapt???m?z i?lerden sadece birka??:

  • [WEBINAR] Kas?m ay?n?n ba??nda, P?nar, SEMRush taraf?ndan yay?nlanacak olan “The Smart Answer to Smart Shopping” webinar’?na davet edildi. Google ak?ll? al??veri? kampanyalar? ile ilgili sorulan sorulara cevap veren P?nar, ayn? zamanda Mavi’de uygulad??? stratejilerle nas?l ba?ar? elde etti?ini anlatt?. (Webinar’? izlemek i?in; https://www.semrush.com/webinars...)
  • [TEST] ?? ortam?nda nas?l birisin? ?al??ma arkada?lar?nla ili?kin nas?l? Digital Marketing Astrology testi ile birlikte i? hayat?nda nas?l biri oldu?unla ilgili sorular sorarak, burcunu tahmin etmeye ?al???yoruz. Testi ??z ve sonu?lar?n? bizimle payla?may? unutma!
  • [BA?ARILI ?RNEK] Yerel SEO, Google My Business optimizasyonu ve yeni yerel reklamlar?n kombinasyonlar? ile birlikte KIA Türkiye’nin online d?nü?ümlerini ve bayi ziyaretlerini nas?l art?rd???m?z? ??renmek istiyorsan ba?ar?l? ?rne?imizi okuman? tavsiye ederiz.
  • [BLOG] Kubix ekibinin r?portaj serisinde bu ay, ?afak var! ?afak’?n bo? vakitlerinde nelerle u?ra?t???n?, karaoke yaparken hangi ?ark?y? s?yledi?ini, günlük rutininin nas?l oldu?unu veya ?ocukken yapt??? yaramazl?klar? merak ediyorsan hemen r?portaj?m?z? okuyabilirsin.
  • [BA?ARILI ?RNEK] ?ngiltere’nin ?nde gelen dil okulu, The London School of English’in online d?nü?üm ve sat??lar?n? art?rmak i?in bizimle ileti?ime ge?ti?i ilk günü, bugün gibi hat?rl?yoruz! ?ncü dil okulunun beklentilerini nas?l ger?e?e d?nü?türdü?ümüzü ba?ar?l? ?rne?imizde anlatt?k.
  • [PODCAST] YouTube SEO mini podcast serimiz devam ediyor! YouTube kanal?n?n abone say?s?n? ve trafi?ini nas?l art?rabilece?ini YouTube kanal optimizasyonu podcast’imizde anlatt?k.
  • [BLOG] Kullan?c?lar?n offline i?letmelere ula?malar?nda büyük ?l?üde rolü olan yerel SEO ?al??malar?n?n ?ok ?nemli oldu?unu s?ylememizde fayda var. Yerel SEO ?al??malar?n?n sonu?lar?n? da - t?pk? genel SEO ?al??malar?n?n sonu?lar?nda oldu?u gibi - an?nda g?remiyor ve beklemen gerekiyor. (Fakat ?nünde sonunda, bekledi?ine de?iyor!) E?er bu süreci biraz daha h?zland?rmak istiyorsan, Halide’nin Integrating PPC & SEO webinar’?n? dinlemeni tavsiye ederiz.
  • [HABERLER] 2-saatlik zaman fark?na k?sa bir süre de olsa veda ettik. Kubix Digital Berlin ve ?stanbul ekibi Kas?m ay?nda birka? günlü?üne bir araya geldi! Mü?teri toplant?lar?na gitti?imiz ve kendi pizzam?z? yapt???m?z dolu dolu bir hafta ge?irdik! (Avrupa’n?n “Best Small Integrated Search Agency” ?dülünün yan? s?ra "?stanbul’un En ?yi Pizzac?lar?" ?dülünü de alm?? bulunduk.) Alt?n madalyalar?m?z ve yüzümüzdeki mutluluk, birlikte keyifli zaman ge?irmemizin ve mutlulu?umuzun temsili diyebiliriz…
Kubix Digital Pizza Etkinli?i
Kubix Digital Pizza Etkinli?i
Jolien Storteler
04 Ara 2019

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品