Nisan Ay?n? Karantina Alt?nda Nas?l Atlatabiliriz? - Bu i?in alt?ndan her zamankinden daha gü?lü bir ?ekilde kalkmak i?in ba?kalar?na yard?m etmeli ve kendimizi geli?tirmeliyiz!

Evet, art?k anlad?k ki COVID-19 salg?n? hala etkisini g?steriyor ve bir iki gün, bir hafta ve hatta bir ay i?inde ge?ecek gibi de g?rünmüyor. ?lk ba?larda “2-3 hafta evde kal?r?m, problem de?il” derken, ?imdi evde ge?irilen 3 haftada haber kaynaklar?n?n detayl? takibi sonras? anlad?k ki #WFH (work from home - evden ?al??ma) süreci bir ay daha devam edecek. Bu da evde e?itim ve sosyal izolasyon gibi kavramlar?n bir süre daha hayatlar?m?zda olaca?? anlam?na geliyor. Normalde kendimi “durumlara olumlu y?nlerinden bakmaya ?al??an biri” olarak g?rürken, art?k daha realistik bir bak?? a??s? benimsemeye ba?lad???m? farkettim. Bu Nisan'?n daha ?nce ya?am?? oldu?umuz di?er Nisan aylar? gibi olmayaca??n? tahmin edebilirsiniz. Dolay?s?yla, bu sene 1 Nisan ?akalar? olmayacak. Google bile bunlar? yapamayacak. (Garip gelebilir ama Google’?n gizli oyunlar?ndan, mesajlar?ndan epey keyif al?yordum...)

Bir Nisan Yok
Bir Nisan Yok

Tüm dünya tam anlam?yla donmu? durumda. Hepimiz bir ?ekilde ekonomik, fiziksel ve zihinsel olarak hayatta kalman?n bir yolunu bulmaya ?al???yoruz. ?o?umuz, ?nümüzdeki süre?te, biraz korkutucu olan “kederin be? a?amas?n?” yani baz? tipik duygular?n ?e?itli derecelerini deneyimliyor olaca??z:

 • ?ok, reddedilme
 • K?zg?nl?k
 • Pazarl?k
 • Depresyon, yaln?zl?k
 • Kabullenme ve umut

Buradaki as?l zorluk, farkl? insanlar?n süre? boyunca farkl? a?amalarda bulunmalar?d?r. Bu süre?te birinin hangi a?amadan ge?ti?ini anlamak zorlay?c? olabilir. Tahmin etti?iniz gibi, ben son a?amaya ula?m?? bulunuyorum: Kabullenme ve umut!

Umut
Umut

Bu blog yaz?s? ile umudumu ve son zamanlarda tecrübe ettiklerimin bir ?zetini payla?mak istiyorum. Sizler i?in de faydal? olabilece?ini dü?ünüyorum.

Payla?acaklar?m genellikle dijital pazarlama sekt?rüyle ilgili, ancak sa?l?kl? ve mutlu kalmak i?in yapabileceklerimizle ilgili de baz? ipu?lar? ekledim. Ve elbette tamam? ücretsiz. Umar?m yararl? bulursunuz.

Bedava SEO, ??erik, Dijital Pazarlama E?itimleri, Webinarlar?, Kurslar? ve Daha Fazlas?

 • Moz Akademi'yi 31 May?s'a kadar ücretsiz deneyebilirsiniz! (Promosyon kodu “wegotthis”) Moz, SEO ??renmek veya mevcut bilginizi derinle?tirmek i?in harika bir kaynakt?r.
 • Daha interaktif bir ?ekilde ??renmeyi tercih edenler i?in SEMrush’? ?nerebilirim. Tüm sorular?n?z? an?nda sorabilece?iniz bir?ok canl? SEO, PPC ve Dijital Pazarlama webinar? bulabilirsiniz. Nisan ay?nda da pek ?ok yeni web semineri geliyor. Sekt?rümüzün ünlüleriyle tan??ma ve ger?ek uzmanlarla konu?ma ?ans?n? yakalay?n.
 • SEO ünlülerinden bahsetmi?ken, ger?ek bir SEO uzman? olan Craig Campbell’?n ileri seviye SEO kursunu ücretsiz vermeye ba?lad???n? g?rünce, do?ru g?rüp g?rmedi?ini anlamak i?in ekrana bir kez daha bakt?m. Kesinlikle denemelisiniz.
 • Bir di?er g?z atabilece?iniz kaynak Ahrefs'in ?uan ücretsiz olarak sundu?u Blogging for Business kursu. Bu kurs sayesinde, blogunuzu ayl?k 100 binden fazla ziyaret?isi olan bir platforma ?evirip, binlerce okuyucuyu ?deme yapan mü?terilere d?nü?türebilece?inizi vadediyorlar. Hi? para harcamadan, biraz zaman harcayarak yapabilece?iniz de?erli bir yat?r?m!
 • Son olarak daha fazla dijital pazarlama kursu ve i?eri?ine bu listeden ula?abilirsiniz. Listenin i?inden “zaman?m olsa da yapsam” dedi?iniz ?eyleri bulup, hemen bugün yapmaya ba?layabilirsiniz.

Mesai Sonras?nda, ?ay - Kahve Aran?zda, Sosyalle?mek ?stedi?inizde

Bu iki mekan? deneyebilirsiniz:

 • Corona Pub: Bir sanal sosyal platform i?in daha yarat?c? bir isim dü?ünemezdim. SEO toplulu?u i?in yarat?lm?? bir sanal pub olarak g?ze ?arpan Corona Pub, herkese kap?lar?n? a??yor. Ak?am saat alt?dan (GMT) itibaren istedi?iniz gibi giri? yapabilirsiniz. “Bir i?ki kap?p, sohbet edip, daha iyi hissedin.” mottosuyla yola ??kan Corona Pub ilginizi ?ektiyse, daha fazlas? i?in Tweet dizisine g?z atabilirsiniz.
Corona Pub
Corona Pub
 • Tea Time SEO: Her gün, ??leden sonra saat d?rtte mola verip, sekt?rdekilerle tan???p birer ?ay i?ip, an?nda yararlanabilece?iniz SEO ipu?lar?n? ??renin. SEO ve dijital pazarlama konusunda tecrübelerini payla?an en az 3 konu?mac? bulunuyor. Her konu?mac? i?in ayr?lan 5 dakika süre ve 5 dakika soru-cevap ?eklindeki format?yla Tea Time SEO, insanlarla tan???p yeni ?eyler ??renmek i?in harika bir f?rsat.

30 Mart haftas? itibariyle planlanan konular:

 • SEO Raporlama ve Analytics
 • Ba?ar?l? SEO ve ??erik Pazarlama Stratejisi Olu?turma
 • Remote Ekiplerde SEO Performans?n? Y?netme
 • Algoritmay? Takip Etme - Cezalar ve EAT
 • SERP ve ?ne ??kan Snippet

Ben de oturumlar?n bir ya da ikisine konu?mac? olarak kat?laca??m. Birincisi 8 Nisan'da “Anahtar Kelime Ara?t?rmas? Neden Hala ?nemli” üzerine olacak. Sadece linki takip edip kay?t olman?z yeterli. Nisan ay? boyunca bir?ok ilgin? konu bizleri bekliyor. Sekt?rdeki insanlarla birlikte bir fincan ?ay i?me f?rsat?n? ka??rmay?n.

Tea Time Seo
Tea Time Seo

Ki?isel Geli?im, Evden ?al??ma ve E-Ticaret ??in Daha Fazla Kaynak

Günlük i?leriniz i?in daha fazla beceri kazanmak veya kendinizi tamamen farkl? bir alanda geli?tirmek istiyorsan?z, a?a??dakilerden faydalanman?z? ?neririm:

 • Ivy League ?evrim i?i kurslar?: ??lg?nca gelecek ama Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Penn, Princeton ve Yale ?evrim i?i kurslar? bedava! Daha ne isteyebiliriz ki?

Bu arada, LinkedIn'in koronavirüs krizine h?zl?ca kar??l?k veren kurulu?lardan biri oldu?unu biliyor muydunuz? Krizin patlak vermesinin hemen ard?ndan kendinizi evden ?al??maya nas?l adapte edece?iniz konusunda bir i?erikle kar??m?za ??kt?lar.

 • LinkedIn’den ücretsiz 16 kurs: Normalde ücretli olan 16 kurs, art?k ücretsiz olarak kullan?labiliyor! Yani evden daha ak?ll? ve etkili bir ?ekilde ?al??man?n yollar?n? ar?yorsan?z, g?z atman?z? ?neririm. Hepsi birbirinden harika bu kurslardan eminim ki siz de faydalanacaks?n?z. Bu arada aralar?ndan en be?endi?im “Pozitif De?i?im ??in Stresi Y?netmek” oldu.

Ayr?ca bu d?nemde olduk?a etkilendi?im ?eylerden biri Shopify’?n COVID-19 yakla??m? oldu. Belki e-ticaret i?inizi büyütmeye ?al???yorsunuz ya da bir süredir ?evrim i?i ma?azan?z? Shopify platformuna ge?irmeyi dü?ünüyorsunuz. Her iki durum i?in de bundan harika bir zaman olamaz. Koronavirüs salg?n?na yan?t olarak Shopify, deneme süresini 14 günden 90 güne ??kard? ve bu süreyi 6 kat?ndan daha fazla uzatt?.

Hangi video konferans yaz?l?m?n?n en iyi - ücretsiz sürümü sundu?unu bilmek ve bunlar?n ücretsiz sürüm s?n?rlamalar? hakk?nda daha ?ok ?ey ??renmek istiyorsan?z, kesinlikle okuman?z? ?neririm. Zoom, Whereby, GoToMeeting, UberConference, Join.me ile ilgili her ?eyi blog i?eri?inde bulabilirsiniz.

Bu ba?lamda eklemekte fayda var: Google Hangouts kurumsal sürümü 1 Temmuz'a kadar tüm kullan?c?lar i?in ücretsiz olarak sunulacak. ??letmeler, Google Hangout'lar?n? hem dahili i?lemler hem de harici pazarlama ama?lar? i?in kullanabilir.

 • Bu ücretsiz Google Hangouts sürümü ile arama ba??na 250 kullan?c?ya kadar ki?i bar?nd?rabilir, toplant?lar? kaydedebilir ve 100.000'e kadar izleyiciyle canl? ak?? ger?ekle?tirebilirsiniz. üstelik yüklenmesi ve kurulumu da olduk?a basit.

?ok say?da etkinlik COVID-19 sebebiyle iptal edilmi? olsa da, e?er ?ansl?ysan?z, ?o?unu hala ?evrim i?i olarak bulabilirsiniz. En sevdi?iniz etkinliklere, konferanslara g?z at?n ve ?evrim i?i olarak kat?labilece?iniz etkinlikleri ??renin. ?rne?in, SMX Münih, Mart ay? ortalar?nda SMX Munich Virtual olarak de?i?tirildi ve her ?ey yolunda giderse as?l etkinli?i A?ustos 2020'de yapmay? planl?yorlar.

Ayr?ca e?er bir webinar?, canl? ak??? veya sanal etkinli?i kendiniz ev sahipli?i yaparak hayata ge?irmek istiyorsan?z, Google’?n YouTube'da sanal etkinliklere ev sahipli?i yapma üzerine haz?rlad??? indirilebilir rehbere g?z atabilirsiniz.

Asl?nda dü?ündü?ünüzden ?ok daha kolay ve e?lenceli oldu?unu fark etmenizi sa?layacakt?r.

?htiya? Sahiplerine Yard?m Etmek

Kendimizi geli?tirdi?imize g?re, ?imdi ba?kalar?na yard?m etme zaman?.

Arkada?lar?n?z, tan?d?klar?n?z, mü?terileriniz, i? ortaklar?n?z… K?sacas? ?u ana kadar sizin hizmetlerinize, bilgi birikiminize her zamankinden daha ?ok ihtiyac? olan insanlarla deneyimlerinizi, ücretsiz olarak payla?mak istiyorsan?z, bu giri?imlerden birine kat?lmak isteyebilirsiniz.

 • Remote ?? Platformlar?n?n Listesi - 100'e yak?n remote / serbest i? platformunun kapsaml? bir listesi. E?er i?e ihtiya? duyan birini tan?yorsan?z hemen bu dosyay? payla?abilirsiniz.
 • Women in SEO - Freelancer / Dan??man Listesi - Projeleri i?in freelancer ya da dan??man bulmaya ?al??an herkes i?in Areej’in “Women in SEO” toplulu?undan ba?ar?l? kad?nlar?n bir listesi. Bu harika fikri ?nerdi?i ve bu e?siz toplulu?u yaratt??? i?in Hannah Smith'e te?ekkür ederiz.
 • Koronavirüs D?neminde SEO ve Dijital Pazarlama Deste?i - Corona virüsten etkilenen i?letmelere aya?a kalkmalar?na yard?mc? olmay? ama?layan ba?ka bir giri?im. Lily Ray bu projeyle, deneyimli dijital pazarlamac?larla, bu hizmetin dan??manl???na ihtiya? duyan i?letme sahiplerini ücretsiz olarak bir araya getirmeyi hedefliyor. “ücretsiz pazarlama deste?ine ihtiyac?m var”, “Pro bono hizmetleri sunan bir dijital pazarlamac?y?m” veya “??renciler i?in profesyonel e?itimler sunan bir dijital pazarlamac?y?m” diyorsan?z, kesinlikle yararlanman?z gereken bir platform.
 • Analytics Hizmeti - COVID-19 d?neminde, ger?ek bir Analytics uzman? ve popüler Dijital Analytics Power Hour podcast'inin sunucular?ndan biri olan Michael Helbling taraf?ndan hayata ge?irilen “Join! Program”, veri ve analiz konusunda deste?e ihtiya? duyan i?letmelerle profesyonelleri bir araya getiren bir giri?im.

??te güncel bir videosu:

Bundan faydalanabilecek birini tan?yorsan?z, hemen kendisiyle ileti?ime ge?ip yukar?daki ba?lant?y? payla?abilirsiniz.

Ba?ka güzel haberler: A?a??da belirtti?im baz? büyük firmalar da ihtiya? sahibi KOB?’lere yard?mlarda bulunuyor.

 • Google, Google Ads i?in toplamda 340 milyon dolarl?k reklam kredisi verece?ini a??klad?. COVID-19 d?nemi boyunca Google’?n 800 milyon dolarl?k destek paketiyle KOB?’leri destekleme taahhüdü hakk?nda ayr?nt?lar? “CEO'muzdan bir mesaj” ba?l?kl? Google blogundan ??renebilirsiniz.
 • Facebook da h?zl? davranarak kü?ük i?letmeler i?in 100 milyon dolara kadar nakit hibe ve reklam kredisi vadetti. Facebook, bunu 30.000'e yak?n kü?ük i?letmeye sunacaklar?n? a??klad?. ?imdilik hibe i?in uygunlu?u neyin belirledi?ine dair elimizde bir bilgi yok, ancak yukar?daki ba?lant?ya t?klay?p, haber bültenine kay?t olarak geli?melerden haberdar olabilirsiniz.
?htiya? Sahiplerine Yard?m
?htiya? Sahiplerine Yard?m

Bonus - En iyisini sona saklad?m

B?ylece sona gelmi? bulunuyoruz... Kariyer sorunlar?n?z, a??r? bo? zaman?n?z, ?ocuk ve evlilik s?k?nt?lar?n?z ?imdilik ??züldü gibi! Bana daha sonra te?ekkür edip, sar?labilirsiniz (?u an buna izin verilmedi?ini biliyorsunuz!). O zamana kadar lütfen sakin kal?n ve bu ?ekilde devam edin. Ayn? zamanda gülümsemeyi de ihmal etmeyin, ger?ekten yard?mc? oluyor!

Not: Bu i?eri?e dahil edilmesini istedi?iniz ücretsiz kaynaklar?n?z veya fikirleriniz varsa, benimle payla?abilirsiniz.

Te?ekkür ederim!

??renmek
??renmek
P?nar ünsal
31 Mar 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品