Google Search Console ile Organik Trafik Aras?ndaki ?li?kinin Ad? Ne Olmal??

SEO
Bu i?erik, h?z ve video raporlar? ile birlikte 15 Kas?m 2019’da güncellenmi?tir. Eylül ve Ekim 2019’daki güncellemeler; breadcrumb, ke?fet, ürünler, Google Sitelinks arama kutusu, eski ara?lar ve raporlar?n? i?ermektedir.

Google Search Console (Google Arama Konsolu), web sitesinin organik trafi?ini incelemeyi ve iyile?tirmeyi isteyen herkesin kulland??? -en az?ndan herkesin mutlaka kullanmas? gereken, ara?lardan biridir.

ücretsiz, her mevsim kullan?lan, Google’?n en sevilen hizmetlerinden biridir.

A?a??daki sticker’lara sahip herhangi biri günde en az 1 kere de olsa Google Search Console’a giri? yap?yordur.

Google, DeepCrawl, YouTube Laptop Sticker
Google, DeepCrawl, YouTube Laptop Sticker

Daha ?nceden Google Search Console Kullanmad?ysan...

Daha ?nceden Google Search Console kullanmad?ysan, s?radaki bilgi ak??? senin i?in geliyor. ?nemli konular?n alt?n? ?izebilir ve anlamad???n yerler i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsin.

 • Sitenin arama sonu?lar?nda yer almas? i?in Search Console’a üye olmak zorunda de?ilsin ancak sitenin Google arama sonu?lar?ndaki performans?n? incelemek i?in Search Console’a üye olman? ?neririm. ?ünkü bir?ok performans ve teknik kriteri inceleyebiliyorsun ve tamamen ücretsiz.
 • Yine ayn? ?ekilde Google Search Console’a üye oldu?unda sitenin Google arama sonu?lar?ndaki s?ralamas? yükselmeyecek. Zaten b?yle bir ?ey hi? mant?kl? ya da adil olmaz; ayr?ca buna Hogwarts’ta da izin verilmezdi.
 • Search Console, sana raporlar? iletir. Bu raporlar - Google taraf?nda bir güncelleme olmad??? sürece - do?ru bilgiler i?erir. Ancak bu ad?mdan sonra elindeki verileri yorumlamak ve aksiyon almak senin yapaca??n sihir olur.
 • “Hep ücretsiz derler ama sonradan daha iyi bir ?zellik i?in premium üyelik isterler”: Google Search Console’da para ?deyerek herhangi bir yükseltme yapmak zorunda kalmayacaks?n.
 • Birden fazla sitenin performans?n? takip etmek i?in Search Console’a birden fazla e-posta adresi ile kay?t olmana gerek yok. Tek bir e-posta adresi ile üye olabilir, siteleri ayr? ayr? mülk olarak ekleyebilirsin.
 • Son 7, 30, 90 günlük periyotlara bakabilece?in gibi sitenin senelik performans?n? inceleyebilir ya da istedi?in tarih aral?klar?n? kar??la?t?rabilirsin.
 • Sadece markan?n, hizmetinin ya da “bir fikrinin!” olmas? yetmez. Search Console’dan faydalanabilmek i?in fikrinin bile bir web sitesi olmas? gerekiyor.
 • Search Console’a üye olmak i?in Google hesab?n?n olmas? gerekiyor; gmail, googleemail uzant?l? e-posta adresleri gibi…

?yi, güzel, ho? da Google Search Console (GSC) ile sitemi nas?l ba?layaca??m ?nce diyorsan, bu buran?n konusu de?il. Ama konuyu anlatt???m farkl? bir pencereye gitmek i?in link’e t?klayabilirsin.

Bunlar?n yan? s?ra Google Search Console ile Google Analytics, AWR Cloud gibi ?nemli analiz ara?lar?n? entegre etmeyi unutma. Ne kadar fazla ve do?ru bilgi, o kadar iyi optimizasyon.

Google Search Console Verilerini Analiz Ederek Organik Trafi?imi Nas?l ?yile?tirece?im?

1. Performans Verilerini Analiz Et

Organik trafi?i art?rmak i?in Search Console performans verilerinde nas?l analiz yapmal?s?n?

 • ?ncelikle tüm verileri incelemeden ?nce “Arama Türü”nü ve incelemek istedi?in “Tarih”i belirle. Web aramalar?, sitenin genel performans raporunu sunarken, g?rsel ve video aramalar? ise sitende bulunan g?rsellerin ve video’lar?n performans raporunu sunar.

Not: G?rsellerinin kullan?c?lar taraf?ndan nas?l ula??labilir olaca??n? merak ediyorsan image alt text optimizasyonu hakk?nda yazd???m ayr?nt?l? i?eri?e bir g?z at derim.

Google Search Console Arama Türleri
Google Search Console Arama Türleri
 • Organik trafi?ini iyile?tirmek i?in ataca??n ad?mlar? performans raporunda verilen t?klama say?s?, g?sterim say?s?, t?klama say?s? ortalamas? ve ortalama konuma bakarak karar verebilirsin.
 • Kullan?c? aramalar? ve Google arama sonu?lar?nda listelenen sayfalar?n kesi?imi ile kullan?c?lar web siteni ziyaret eder. Bu kullan?c? aramalar? ise GSC’da “Sorgular” b?lümünün alt?nda listelenir.
 • ?imdi ise bu sorgular?, performans raporu verilerine bakarak analiz etmen gerekiyor. ?rne?in, tüm sorgular? t?klama say?lar?na g?re s?ralamakla ba?layabilirsin. Herhangi spesifik bir sayfan?n URL’ini filtre olarak eklemediysen, sorgular k?sm?nda sitenin genel kullan?c? aramalar?n? g?receksin. Ancak i?erik optimizasyonu yap?yorsan ilgili sayfan?n linkini filtre olarak eklemen ya da “Sayfa” sonu?lar?nda elle se?men gerekiyor.
 • Ortalama konumu elbette dikkate almal?s?n ama ben analizlerini yaparken bu raporun g?sterim say?s? ve t?klama say?s? aras?ndaki orana (yani t?klama say?s? ortalamas?na) daha ?ok dikkat etmeni ?neririm.
 • ??eri?inin güncellenmesi ifade eden senaryolar:

Kullan?c?lar ilgili aramay? yap?yor ancak i?eri?inin ba?l??? ya da meta a??klamas? yeterince alakal? olmad??? i?in t?klam?yor olabilirler. Bunun yan? s?ra; benzer i?erik konusuna sahip di?er sayfalar?n da arama sonu?lar?nda senin i?eri?inle beraber listelenecek olmas? (rekabet ortam?), CTR’?n? (t?klama oran?n?) etkileyecektir. Bu yüzden bu i?erikleri revize etmen gerekiyor. (T?klama say?s? dü?ük olan veri senaryosu)

Kullan?c?lar belli bir süre sonra o i?eri?i farkl? bir “sorgu” ile aramaya ba?lam?? olabilir. Herkes do?ru s?ylemin “image alt tag” yerine “image alt text” oldu?unu ??renmi? ve kullan?c?lar “image alt tag” aramalar? yerine “image alt text” aramalar? yapmaya ba?lam??t?r. Dolay?s?yla senin “image alt tag” odakl? i?eri?in art?k g?sterim say?s?n? kaybetmeye ve t?klanmamaya ba?layacak. Bu yüzden de?i?en kullan?c? aramalar? ile i?eri?ini optimize etmelisin. (Yüksek g?sterim say?s?nda giderek azalma ba?layan senaryo)

 • Performans raporunda bulunan cihaz kar??la?t?rmas? ile web siteni ziyaret eden kullan?c?lar?n hangi cihazlar? ?o?unlukla kulland???n? g?rebilirsin. Bu tablodaki raporu inceleyerek web sitenin mobil ve desktop tasar?m? üzerinde ?al??abilirsin. A?a??daki 3 ayl?k veriye sahip senaryoda, kullan?c?lar en ?ok t?klama say?s?n? masaüstü cihazlardan ger?ekle?tiriyor. Ancak g?sterim ve t?klama say?s?na mobil cihazda bakt???m?zda bu verinin de kü?ümsenmeyecek bir oran oldu?unu s?yleyebiliriz.

Kullan?c?lar?n mobil ve masaüstü cihaz ile etkile?ime nas?l ge?ti?ini sadece Google Search Console’a bakarak de?il; Google Analytics verilerini de inceleyerek yapman? ?neririm; tek araca bak?p, sadece onun verileri ile optimizasyon yapmak; sadece bir kitap okumu? ve hayat?n? ona g?re ?ekillendirmi? adam?n hikayesinden farkl? olmaz.

Google Search Console Cihaz Performans Raporu
Google Search Console Cihaz Performans Raporu
 • ülke b?lümünde kullan?c?lar?n hangi ülkelerden siteni ziyaret etti?ini inceleyebilirsin. A?a??daki g?rselde ok ile g?sterilen “Yeni” ifadesi ile ekleyece?in filtrelerde; kullan?c? aramas?, sayfa ve cihaz odakl? ayr??t?rmalar yapabilirsin. Bu sana ülkelere g?re kullan?c? e?ilimi ve sitenle etkile?ime ge?me ?ekilleri hakk?nda ?nemli bir bilgi veriyor olacak.
Google Search Console ülke Performans Raporu
Google Search Console ülke Performans Raporu

2. Ke?fet Raporu ile Kullan?c? Odakl? ??eriklerinin Nas?l Performans Sergiledi?ini G?rebilir, ?pu?lar? Toplayabilirsin

“Ke?fet, Google ürünleriyle etkile?imlerine veya do?rudan takip etmeyi se?tikleri i?eri?e g?re kullan?c?lara kar???k i?erik g?sterir." -Search Console Yard?m

Sen de hangi i?eri?inin ya da ürününün Google ke?fet alan?nda kullan?c?lar i?in ?ne ??kar?ld???n? Google Search Console ke?fet raporunda g?rebiliyorsun.

Google Search Console Organik Trafik Ke?fet Raporu
Google Search Console Organik Trafik Ke?fet Raporu

Ke?fet raporunda takip etmek istedi?in tarih aral?klar?n? se?tikten sonra sayfa ve ülke filtreleri de ekleyerek; bu sayfalar?n ne kadar g?sterim ve t?klama ald???n? inceleyebilirsin. Tabii sayfalar?n?n bu alanda kullan?c?lara ?ne ??kar?lmas? i?in; i?eriklerinin Google Haberler ??erik Politikas?’na uygun olarak yaz?lm?? olmalar? gerekiyor. Hedef kitlen i?in ne kadar yararl? ve ilgi ?ekici i?erikler yaz?yorsan; i?erikte kulland???n g?rsellerin kalitesi ne kadar iyiyse, sayfalar?n?n ?ne ??kma ihtimali de o kadar art?yor. Bunu ba?armak, ilk bak??ta ?ok zor gibi g?rünebilir fakat asl?nda de?il. ??eri?in ve hedef kitlen her internet aramas?nda e? zamanl? olarak ilerler. Bu ne demek?

?rne?in; X marka, üst segment bir araba almak isteyen kullan?c? dü?ünelim. Kullan?c?lar, a?a??daki süreci tamamlayana kadar bir?ok sitede ara?t?rma yapacak. Google ürünlerinde yapt?klar? her arama ya da t?klama, Google’a onlar?n davran??lar? ile ilgili bir ipucu verir. Google da bu ipu?lar?n? toplayarak onlara en alakal? web sayfalar?n? g?sterir.*

*?ok teknik bir konu ama k?saca ve basit?e bu ?ekilde anlatabiliriz.

Kullan?c? Araba Sat?n Alma Sureci
Kullan?c? Araba Sat?n Alma Sureci
Araba Sat?n Alma Süreci - Think with Google

X marka araba ile ilgili hem i?erik hem de ürün sat?? sayfalar?n?n oldu?unu dü?ünürsek, onlar?n tüm sürecine dokunabiliyor olman gerekiyor. ??te bu süre?lere en yararl? ve en direkt ?ekilde cevap verebiliyorsan; ke?fet b?lümünde ?ne ??kmaman i?in hi?bir sebep yok. Bu yüzden, kullan?c? odakl? sayfa i?eri?ine sahip olmak ve belirli zaman aral?klar?nda Google Search Console ke?fet raporundaki verileri analiz etmek kontrol edilecekler listenin ba??nda olmal?.

3. URL Denetimini Kullanarak Bir?ok ?nemli Fakt?rü ?nceleyebilirsin

Web sitenin organik trafi?ini art?rmak i?in i?erik optimizasyonundan g?rsel optimizasyonuna kadar bir?ok farkl? konuda geli?tirmeler yapabilirsin. Fakat bunlar?n yan? s?ra URL’inin Google sahas?nda ne durumda oldu?unu da mutlaka kontrol etmelisin. Teknik diliyle “sayfan?n dizine eklenmi? sürümünü” kontrol etmelisin. Bu denetim, “arama sonu?lar?nda ilk s?rada olup olmad???n?” analiz eden bir test de?il; Google botlar? ile sayfan?n aras?ndaki ili?kiyi analiz eden bir denetimdir.

?imdi s?yle; dizinde misin, de?il misin?

Google Search Console arayüzünün sol k??esinde “URL Denetimine” t?klay?p; incelemek istedi?in URL’i a?a??da ok ile g?sterilen alanda ?al??t?r.

Google Search Console URL Denetimi
Google Search Console URL Denetimi

URL Denetimi Raporunda Dikkat ?ekenler

URL’i denetim kutucu?unda ?al??t?rd?ktan sonra kar??na a?a??daki g?rseldeki 4 fakt?rlü bir rapor sergilenecek. Peki bu sayfay? tam olarak nas?l yorumlaman gerekiyor?

Google Search Console URL Denetimi
Google Search Console URL Denetimi
URL Google’da Mevcut
 • URL Google’da mevcut ifadesi uzaktan bak?nca sayfan?n arama sonu?lar?nda g?ründü?ü anlam?na geliyor gibi g?rünebilir ama yeterli bir a??klama olmaz.
 • Sayfan?n arama sonu?lar?nda listelenebilir olmas?, kullan?c?lar?n ula?abilmesi ve organik trafi?inin iyile?tirilmeye a??k olabilmesi i?in; “sayfan?n ve yap?land?r?lm?? verilerinin kalite ve güvenlik kurallar?na uygun olmas? gerekiyor,” diyor Google Destek Ekibi. Bu ne demek? Google ekibi e?er sayfan?n kalite y?nergelerine uygun olmad???na karar verirse; siteye kar?? manuel i?lem ger?ekle?tirir. Anlayaca??n kurallara uygun bir siten yoksa, Google ifadeni al?yor ve “elle” müdahale ediyor. (Buray? yazarken ben de ne olur olmaz diye manuel i?lemler raporunu bir kontrol etmedim de?il.)

 • Google botlar?, sayfanda yapt???n de?i?iklikleri an?nda g?rüyor ya da g?recek diye dü?ünme. Botlar sayfan? en son ne zaman ziyaret etmi?, kontrol etmek i?in “Canl? URL’yi Test Et” butonuna t?kla. E?er ziyaret tarihi, yapt???n güncellemelerden ?nce ger?ekle?mi?se, de?i?iklikleri haber vermek i?in “Dizine Eklenmesini ?ste“!

Onlar sayfan?z? manuel kontrol ederken; siz de bir yandan ?u aramalar? yapabilirsiniz: http://bfy.tw/NtB5

Sevilmeyen Rapor Cümleleri:

 • URL Google’da Mevcut Ancak Sorunlar? Var: Sayfan dizinde g?rünüyor ancak düzeltilmesi gereken maddeler var. Korkmana gerek yok ?ünkü Google sorunu iletti?i gibi ??zümünü de iletiyor. (?rne?in, Google’da arama sonu?lar?nda senin-benim daha ?ok sevdi?imiz ve daha güvenilir buldu?umuz “kullan?c? oyunu g?steren - reviews” sayfalar; ?yle sen hi?bir ?ey yapmadan, kendili?inden ??km?yor. Bu sayfalar?n kullan?c? oylar?n?n Google arama sonu?lar?nda g?sterilmesi i?in sayfan?n kayna??na baz? kodlar eklemen gerekiyor. Ve bu kodlar? yanl?? ya da eksik ekledi?inde arama sonu?lar?nda istedi?in gibi g?rünemeyebiliyorsun. (Bu arada sen kodu ekledin ve %100 arama sonu?lar?nda y?ld?zl? g?rüneceksin diye bir ?ey yok ama o “ihtimal” her zaman var.”
Google Arama Sonu?lar? Review Snippet
Google Arama Sonu?lar? Review Snippet
 • URL Google’da Yok: Dizine Ekleme Hatalar?: Burada düzeltilmesi gereken kritik bir konu var demektir. Google, yine sana ??zümünü getiriyor. (Ben giderek konudan uzakla?madan, ??züm i?in a?a??daki sayfay? inceleyebilirsin.)

Kaynak: https://support.google.com/webmasters/answer/7440203#status_types

 • URL Google’da Yok: Yukar?daki ile ayn? cümle. Fark? ise Google, bu sefer senin bu durumu bilerek yapt???n? s?ylüyor demektir. ?rne?in, reklam d?nü?ümlerinin do?ru ?l?ümlenebilmesi i?in /tesekkurler sayfas?na noindex ekledi?inde; bu sayfan?n dizinde olmas?n? istemedi?ini botlara iletmi? oluyorsun.
 • URL alternatif bir sürüm: Bu uyar?y? g?rdü?ün 10 kerenin en az 9 keresinde hi?bir ?ey yapmana gerek kalmaz.
"Bu URL, ayn? sayfan?n bir dizi alternatif sürümünden biridir. Bu gruptaki sayfalar AMP/standart ?iftleri veya masaüstü sürümü/mobil sürüm sayfa ?iftlerini i?erir. Dizin kapsam? alt?ndaki Google taraf?ndan se?ilen standart URL de?erinde dizine eklenmi? URL'yi g?rebilirsiniz." - Google Destek Ekibi
Kullan?labilirlik

“Sayfam Google taraf?ndan dizine eklenilebilir mi?” sorusunun cevab?n? bu rapor alt?nda g?rüyorsun. Botlar?n ne zaman tarama i?lemi ger?ekle?tirdi?ini, bu tarama sonucunda sayfan?n arama sonu?lar?nda listelenip listelenmedi?ini ve asl?nda buna “uygun olup olmad???n?” bu raporda okuyorsun.

Google Search Console Kullan?labilirlik Raporu
Google Search Console Kullan?labilirlik Raporu

Eklemekte fayda var. Google der ki: “...olumlu bir sonu?, sayfan?n arama sonu?lar?nda g?rünece?ini garanti etmez.” ?ünkü manuel i?lem g?rmemi?; kalite ve güvenlik kurallar?na uygun olmas? gerekiyor. Ayn? zamanda senin de hat?rlamad???n d?nemlerde bu URL’i kald?rmak i?in istek g?ndermemi? olman da gerekiyor.

Mobil Kullan?labilirlik

Otobüste can? s?k?lan, ba?? cama yasl? birinin ya da gece uyumadan ?nce bir ?eyler ara?t?ran birinin mobil aramalar?nda g?rünüyor musun? Dünya nüfusunun %67’si mobil kullan?yor. ?statistiklere ve Google’?n raporda ilettiklerine kulak ver.

Google Search Console Mobil Kullan?labilirlik
Google Search Console Mobil Kullan?labilirlik
Logolar

Logon dizine al?nm?? ve arama sonu?lar?nda g?sterilmeye uygun mu? Herhangi bir sorun var m?? Sorular?n?n cevab? bu raporun alt?nda.

Google Search Console Logolar Raporu
Google Search Console Logolar Raporu

Google Search Console’a gelen di?er yeni ?zellikler i?in May?s ay?n?n SEM ve SEO geli?melerini anlatt???m?z blog i?eri?imize g?z atabilirsin.

4. Dizin Kapsam Raporu ile Organik Trafi?ini Engelleyen Teknik Hatalar? Bul, ?ncele, Düzelt

Dizin kapsam? raporunda; “hata”, “uyar?larla ge?erli”, “ge?erli” ve “hari? bak?ld?” ifadeleri bulunur. Bu raporu belli aral?klarla takip ederek organik trafi?inin teknik hatalar sebebiyle dü?mesine engel olabilirsin.

404 hata kodu veren, yaz?l?mc?lar taraf?ndan noindex tag’i eklenmi? sayfalar (?rne?in, bunu mü?terilerimizde ?ok s?k ya??yoruz) gibi konular hata raporunun alt?nda listeleniyor.

Uyar?larda, robot.txt klas?rüne eklendi?i i?in engellenen ama buna ra?men dizine eklenen sayfalar yer al?yor. Google, bunun do?ru olmayabilece?ini dü?ünerek bu uyar?y? sana iletiyor. Hani belki robot.txt klas?ründen bunu kald?rmak istersin diye. Ya da noindex tag’i eklemen daha do?ru olabilir diye dü?ünüyor da olabilir. Bunu da uyar?larda sana iletiyor.

K?sacas? “organik trafi?ini kaybetme, hatalar? ve uyar?lar? dikkate al” diyor. ?ünkü organik trafik 1 gecede, bir anda yükselmez. Hep bir ?ncesi-?al??mas? vard?r. ?nceden planlan?r, ?nceden strateji geli?tirilir ve belli bir zaman sonra geli?melerini takip etmeye ba?layabilirsin...

Hari? b?rak?lanlar ise “kopya sayfalar, y?nlendirilmi? sayfalar, manuel olarak kald?r?lan sayfalar, robot.txt klas?rüne eklenen dosyalar, noindex tag’i eklenen sayfalar" gibi durumlarla engellendi?i belirtilen sayfalard?r.

Google Search Console Kapsam Dizin
Google Search Console Kapsam Dizin

K?sacas?, organik trafi?ini dü?ürecek herhangi bir tehlikeyi bu raporu belli aral?klarla kontrol ederek engelleyebilirsin.

Rapor hakk?nda detayl? bilgi i?in: https://support.google.com/webmasters/answer/7440203?hl=tr

5. Site Haritalar?

Site haritalar? (sitemap XML dosyas?), Google botlar?na sitenin kapsam?n? ileten klas?rdür. *Google site haritalar?na senin belirledi?in kurallarla, senin istedi?in zaman illa bakacak diye bir kural yok.*

 • Kullan?c?lar?n ula?mas?n? istedi?in (noindex, nofollow tag’i eklemedi?in) her sayfan?n sitemap XML dosyas?nda olmas? gerekiyor.
 • Bu sayfalar?n ?nem derecesi nedir? ?nemlilik derecesine g?re, her biri i?in 0 ile 1 aras?na ?ncelik de?eri (priority value) vermelisin: “Evet, her sayfan?n ?nem derecesi farkl?. Google botlar?na bunu bildirmeliyim.”
 • Sayfalar? ne kadar s?kl?kla güncelliyorsun? Bu sayfalar statik mi yoksa dinamik mi? ?ste?e ba?l? olarak güncellenme s?kl???n? botlara iletebilirsin. “Senede 1 güncelliyorum, botlar?n her hafta sitemi ziyaret etmesine gerek yok. (-ederlerse tabii.) *Di?er s?kl?k ifadeleri: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never

Kaynak: https://www.sitemaps.org/tr/protocol.html

6. Mobil Kullan?labilirlik

Sayfan?n mobil taray?c? taraf?ndan desteklenmeyen Flash gibi eklentiler i?ermesi, sayfa boyutunun optimum düzeyde ayarlanmas?, mobil karakter boyutunun okunamayacak ya da zor okunacak kadar kü?ük olmas?, i?eri?in ekrandan geni? (metin ve g?rsel i?eriklerin g?rünebilir olmas? i?in yatay kayd?rma yap?lmas? gereken sayfalar) olmas?, linklerin birbirine ?ok yak?n olmas? gibi kullan?c?n?n sayfan? terk etmesine ya da hi? ziyaret etmemesine sebep olacak bir?ok hatay? ve ??züm yolunu bu raporda bulabilirsin.

Bir test yap istersen: https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=%206352293

Google Search Console Mobil Kullan?labilirlik Raporu
Google Search Console Mobil Kullan?labilirlik Raporu

7. Logolar

Logolar, Google Search Console’a gelen yeni raporlardan biri. Sayfalar?n kaynak koduna eklenen logo yap?land?r?lm?? verilerde bir sorun var m? g?rmek istedi?inde bu rapordan faydalanabilirsin.

Google Arama Konsolu Logo Raporu
Google Arama Konsolu Logo Raporu

8. ürünler

E?er web siten arac?l???yla ürün sat??? yap?yorsan, Google Search Console’un ürünler raporu olduk?a i?ine yarayacak. Ancak buradaki raporun düzgün ?al??mas? i?in a?a??daki ad?mlar? tamamlaman gerekiyor:

 • Sayfa, sadece tek bir ürün sat???n? i?eriyor olmal?. (ürün listeleme de?il; spesifik ürün sayfas? olmal?)
 • ürün sayfas?na y?nelik tüm ?nemli yap?sal verilerin sayfaya eklenmi? olmas? gerekiyor. Tüm eklemeleri yapt?ktan sonra Yap?sal Veri Test Arac? ile sayfan?n ürünler de?erlerini kontrol edebilirsin. E-ticaret sitelerinin ürün sayfalar?nda mutlaka olmas? gereken ?nemli de?erler a?a??daki gibidir:
Discontinued
InStock
InStoreOnly
LimitedAvailability
OnlineOnly
OutOfStock
PreOrder
PreSale
SoldOut
Google Search Console Organik Trafik ürünler Raporu
Google Search Console Organik Trafik ürünler Raporu

Google Search Console ürünler raporunda ise yukar?da belirtti?im de?erlere ba?l? olarak bir rapor g?receksin. “Hata” ve “Uyar?larla Ge?erli” raporundaki uyar?lar? ne kadar g?z ard? etmez ve iyile?tirirsen; ürünlerinle ilgili detaylar? Google arama sonu?lar?ndaki kullan?c?lara o kadar iletmi? olursun.

Google Search ürün Yap?land?r?lm?? Veri Bilgileri
Google Search ürün Yap?land?r?lm?? Veri Bilgileri

9. Google Sitelinks Arama Kutusu

Google, site i?i arama kutucu?unun Google aramalar?nda ?ne ??kar?lmas?n? sa?layan yap?land?r?lm?? verileri yay?nlad? ve sonras?nda ilgili raporu Google Search Console’a da ekledi.

Bu rapor arac?l???yla, ekledi?in kodda herhangi bir hata ya da eksik bir de?er olup olmad???n? g?rebiliyorsun. Sunulan hatalar? ??zümleyerek, arama sonu?lar?ndaki site i?i arama kutucu?undan elde edece?in trafi?i engellememi? olacaks?n.

Google Search Console Organik Trafik Google Sitelinks Arama Kutusu Raporu
Google Search Console Organik Trafik Google Sitelinks Arama Kutusu Raporu

Not: ?lgili yap?land?r??m?? veriler yay?nlanmadan ?nce de Google kendi insiyatifine g?re site i?i arama kutucu?unu arama sonu?lar?nda g?steriyordu; ve ?u anda da, sen yap?land?r?lm?? verileri sitene eklemedi?in halde, Google, kullan?c? aramas? ile senin siteni ve site i?i arama kutucu?unu ili?kilendirerek arama sonu?lar?nda g?rünür k?labilir.

Bu durumu engellemek istedi?in senaryoda sitenin ana sayfas?na a?a??daki meta etiketi ekleyebilirsin:

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox">
Google Search Google Sitelinks Arama Kutusu
Google Search Google Sitelinks Arama Kutusu

10. Güvenlik ve Manuel ??lemler

Manuel i?lemler ve güvenlik sorunlar? raporunda, yukar?da da bahsetti?im gibi Google’?n senin siten i?in yapt??? herhangi bir i?lem var m? yok mu bunu kontrol edebiliyorsun. E?er bu raporda bir i?lem g?rüyorsan, hemen organik trafi?ini engellememesi i?in Google’?n kurallar?na uygun bir ?ekilde revizelere ba?laman? ?neririm.

Google Search Console Güvenlik ve Manuel ??lemler
Google Search Console Güvenlik ve Manuel ??lemler

11. Eski Ara?lar ve Raporlar

Google, 9 Eylül 2019 itibariyle Google Search Console eski arayüzüne veda etti.

Eski arayüzün tamamen kapat?lmas? ile “eski ara?lar ve raporlar” b?lümü de yeni arayüze eklendi.

Uluslararas? hedefleme, URL kald?rma, tarama istatistikleri, iletiler, URL parametreleri ve web ara?lar? yeni arayüzde ?imdilik kullan?lmaya devam eden raporlar.

Google Search Console Organik Trafik Eski Ara?lar Ve Raporlar
Google Search Console Organik Trafik Eski Ara?lar Ve Raporlar

Uluslararas? Hedefleme: Uluslararas? hedefleme raporu ile hem “dil” hem de “ülke” baz?nda bir rapora ula?abiliyorsun. Hreflang etiketinin kullan?m? ya da hatalar?n? “dil” raporunda izleyebilirken; ayn? zamanda web sitenin tamam? i?in ge?erli olacak bir “ülke“ hedeflemesi de yapabiliyorsun. ?zellikle birden fazla dil se?ene?ini web sitesinde kullananlar i?in bu raporun mutlaka kullan?lmas? gerekiyor.

URL Kald?rma: Arama sonu?lar?ndan “ge?ici” olarak kald?rmak istedi?in URL’ler i?in bu arac? kullanabilirsin.

Tarama ?statistikleri: Son 90 gün i?erisindeki Google botlar?na ait faliyet ?izelgesini bu rapor alt?nda bulabilirsin. Organik trafik analizi yaparken, inceledi?in raporunun en son güncellenme tarihine mutlaka bakman? ?neririm. Bazen se?ti?in tarih aral?klar?nda herhangi bir tarama olmam?? ve eski bilgiler yenileri ile güncellenmemi? olabilir.

?letiler: Google Search Console’un mülkün ile ilgili seninle ?zel olarak payla?t??? ?nerileri, bilgilendirmeleri vs. bu kategori alt?nda izleyebiliyorsun.

URL Parametreleri: Bu raporu a?t???nda;

Googlebot ?u an i?in sitenizin kapsam?yla ilgili sorun ya?amad???ndan, URL parametrelerini yap?land?rman?z gerekmiyor. (Yanl?? yap?land?r?lan parametreler sitenizdeki sayfalar?n dizinimizden ??kar?lmas?na neden olabilir. Bu nedenle gerekli olmad?k?a bu arac? kullanman?z? ?nermeyiz.)"

?eklinde bir bilgilendirme mesaj? ile kar??la??la?abilirsin. Ya da a?a??daki gibi bir parametre tablosu ile de kar??la??la?abilirsin. Parametreler ile ilgili detayl? bilgi i?in Google Destek kayna??n? inceleyebilirsin.

Google Search Console Organik Trafik Url Parametreleri
Google Search Console Organik Trafik Url Parametreleri

Web Ara?lar?: Web ara?lar? da eski Google Search Console arayüzünden yeni arayüze eklenen raporlardan biri. Yap?sal veri test arac? ya da sayfa h?z? testi gibi organik trafi?ini iyile?tirmede yararlanabilece?in bir?ok yard?mc? araca bu kategori alt?ndan ula?abilirsin.

12. Ba?lant?lar

Ba?lant?lar raporu, organik trafi?ini iyile?tirmek i?in yapaca??n backlink ?al??malar? ya da site i?i linklendirmelerde takibini sa?layacak ?nemli bir rapor.

Google Search Console Backlink (Ba?lant?lar) Raporu
Google Search Console Backlink (Ba?lant?lar) Raporu

Rapor sayesinde sitene link veren farkl? siteleri (en ?ok ba?lant? veren siteler); bu farkl? sitelerin hangi sayfas?ndan sana link verildi?ini (d?? ba?lant?lar); hangi kelime gruplar?ndan senin sitene link verildi?ini (en ?ok ba?lant? veren metin) g?rebiliyorsun. Bunun yan? s?ra i? linklendirmelere de bakabiliyorsun (i? ba?lant?lar - en ?ok ba?lant? verilen sayfalar).

Google Search Console ?? Ba?lant?lar
Google Search Console ?? Ba?lant?lar

?? ba?lant?lar, sayfa i?eri?inin alakal? kelimesinden/kelime grubundan, yine sitende olan ba?ka bir sayfaya link verilmesiyle olu?turulur. Neredeyse bütün blog i?eriklerimizde ya da di?er sayfalar?m?zda bunu ?ok?a g?rmü?sündür. Yine bu i?erikte yukar?da bir yerlerde a?a??daki gibi bir bilgi b?rak?p; kullan?c? davran??lar?n? analiz etti?im bir ba?ka blog i?eri?ime “ilgili” kelimeden link verdim.

Kullan?c? aramalar? ve Google arama sonu?lar?nda listelenen sayfalar?n kesi?imi ile kullan?c?lar web siteni ziyaret eder. Bu kullan?c? aramalar? ise GSC’da “Sorgular” b?lümünün alt?nda listelenir.

Bunu yapmam?n amac? ne? (1) Bilmedi?in ya da ilgilenebilece?i dü?ündü?üm “alakal?” bir konuyu g?züne sokmadan bu i?eri?e eklemi? oluyorum. T?klamak ya da t?klamamak senin tercihin. Dolay?s?yla di?er ilgili i?eri?imi do?ru bir kullan?c? kitlesi ile bulu?turmu? ve trafi?ini art?rm?? oluyorum. (2) Google botlar? sayfam? taramaya geldi?inde; ne kadar ilgili kelime grubundan; ilgili sayfaya link verildiyse; o kadar “o kelime ile di?er sayfay?” alakaland?r?yor ve organik arama sonu?lar?ndaki g?rünürlü?ünü geli?tiriyor.

D?? ba?lant?larda ise hangi sitenin, hangi sayfada, hangi kelime grubundan benim i?eri?ime link verdi?ini g?rebiliyorum. Dolay?s?yla kalite bir siteden/i?erikten link almam, yine yukar?daki gibi bir mant?kla, sayfam?n trafi?ini ve sitemin bilinirli?ini art?rarak daha fazla kullan?c?ya ula?m?? oluyor.

13. Breadcrumb (??erik Haritalar?) Raporu

Google, breadcrumb markup’?n?n ?al??abilirli?ini g?steren raporu Google Search Console raporlar?na dahil etti?ini a??klad?.

Kia Picanto Picanto Fiyat Listesi Sayfas? Breadcrumb
Kia Picanto Picanto Fiyat Listesi Sayfas? Breadcrumb

Organik trafik performans?n? analiz ederken her zaman kullan?c? davran???na ?nem vermen gerekiyor. E?er bu i?eri?in kar??l??? “ger?ek insanlar”sa ki cevab? ikimiz de biliyoruz; o zaman odaklanman gereken konu da onlar?n i?eri?inden ne kadar fayda sa?layabilece?i olmal?. Breadcrumb’lar? (i?erik haritalar?), kullan?c?lara ?zel bir rehber gibi dü?ünebilirsin ?ünkü kullan?c?lara sayfa hiyerar?ik yap?s?nda nerede olduklar?n? g?rmelerini sa?larlar. Tabii, bunun mümkün olmas? i?in breadcrumb yap?land?r?lm?? verilerinin sitene eklenmi? olmas? gerekiyor.

Google Search Console Breadcrumbs ??erik Haritalar? Raporu
Google Search Console Breadcrumbs ??erik Haritalar? Raporu

14. H?z (Deneysel) Raporu

Google Search Console h?z raporu sayesinde art?k sitenin h?z performans?n? ekstra bir ara? kullanmadan, di?er raporlar?n?n* yan?nda g?rebileceksin. Peki, bu rapor neden ?nemli ve nas?l kullan?l?r?

Google Search Console h?z raporu ?nemli ?ünkü;

 • Sitenin h?z? ne kadar k?tü ise kullan?c?lar?n bounce etme oran? o kadar fazla olur. Asl?nda i?in tüm mü?teri ve proje k?sm?n? bir kenara b?rak?p, kendinden ?rnek verebilirsin. ?zellikle mobil kullan?mda dakikalarca a??lmayan sayfalar ya da yüklenmeyen g?rselleri g?rdü?ünde; siteyi ya da sayfay? terk etmiyor musun? ??te, hedefledi?in kitleyi siteden, sayfadan uzakla?t?rmamak i?in sitenin h?z performans? olduk?a ?nemli.
 • Google arama sonu?lar?ndaki s?ralaman dü?ebilir.

Evet, aylarca SEO ?al??malar? yapt?ktan sonra site h?z?n?n performans? yüzünden tüm bu ?al??malar?n bo?a olmas?n? istemezsin.

*Google Search Console raporlar?

Google Search Console H?z Raporu Organik Trafik Etkisi
Google Search Console H?z Raporu Organik Trafik Etkisi

Google Search Console h?z raporu nas?l kullan?l?r?

H?z raporu, Google Search Console panelinde, sol taraftaki geli?tirmeler alt?nda yer al?yor. Hem mobil hem de desktop ?zelinde sitenin h?z raporunu bulabiliyorsun. Her iki cihaz i?in de URL’lerin “yava?, orta ve h?zl?” olarak Google taraf?ndan adland?r?l?yor. Spesifik olarak incelemek istedi?in cihaz türünün raporunu a?t???nda ayr?nt?lar k?sm?nda problemi g?rüntüleyebiliyorsun.

Google Search Console H?z Raporu
Google Search Console H?z Raporu

?rne?in, a?a??daki a??klama mobil sayfalar i?in “orta h?zda URL” olarak tan?mland?r?lan sayfalara ait. FCP (First Contentful Paint), kullan?c?lar?n sayfay? a?ma iste?inde bulunmas?ndan; taray?c?n?n sayfadaki g?rünür ??eyi olu?turmas?na kadar ge?en süreyi verir. E?er buradaki performans “yava?” olarak adland?r?l?yorsa; kullan?c?lar?n, sayfaya t?klad???nda sayfan?n yüklendi?ini g?remiyor demek olabilir. Tabii bu durum, yukar?da da dedi?im gibi bounce etme oranlar? art?yor.

Google Search Console H?z Raporu FCP Orta Uyar?s?
Google Search Console H?z Raporu FCP Orta Uyar?s?

FID (First Input Delay) ise kullan?c?lar?n sayfanla etkile?ime ge?melerini sa?layan t?klama aksiyonlar?ndan, taray?c?n?n ilgili etkile?ime yan?t vermesine kadar ge?en süreyi g?sterir. ?rne?in, kullan?c?n?n ziyaret edece?i sayfa, form doldurma aksiyonu alabilecekleri bir sayfa diyelim. Bu durumda form sayfas?n?n h?zl? yüklenmesi (taray?c?n?n h?zl? bir ?ekilde bu aksiyonu ?al??t?rmas?) bounce etme oranlar?n?n yan? s?ra form doldurma i?lemlerini de etkileyecek ?nemli bir konu haline geliyor.

Sonu? olarak, Google Search Console h?z raporu alt?nda listelenen FCP ve/veya FID de?erlerinin “yava?” olarak tan?mlanan süre aral?klar?nda olmas? organik trafi?ini olumsuz etkileyecek konulardan olabilir.

H?z performans? yüzünden organik trafi?inin etkilenmemesi i?in tek ba??na yapabilece?in birka? ad?m? a?a??da g?rebilirsin, detayl? bilgi i?in Search Console Yard?m sayfas?n? ziyaret etmeni ?neririm.

 • FCP ve/veya FID metriklerinde “yava?” olarak nitelendirilen URL’lerdeki problemleri ayr?nt?l? g?rmek i?in PageSpeed Insight raporunu ?al??t?r.
PAgeSpeed Insight
PAgeSpeed Insight
 • E?er test sonucunda ??kan konular? biliyor ve bu alanda uzmansan zaten ne yapman gerekti?ini biliyorsun, ancak daha ?nce hi? duymad???n konularsa, organik trafi?in daha fazla etkilenmeden SEO dan??manl?k hizmeti alman? ?neririm. K?saca ?zetlemek gerekirse, sayfan?n boyutu maksimum 500 KB; sayfa kaynak say?s? 50 ile s?n?rl? olmal?. Ayr?ca sayfa h?z? yüklenme garantisi veren AMP’yi de kullanman? ?neririm.

Bu konu ile ilgili daha fazla ?ey ??renmek istiyorsan Google Developers web.dev h?zl? yüklenme y?nergelerini ve web’in temellerine de?inen performans yaz?s?n? okuyabilirsin.

15. Video Geli?tirme ve Video Performans Raporu

Video Geli?tirme ve Video Performans raporu ile ilgili yorumlar?m?z? bahsediyoruz.

Video geli?tirme raporu, video ?zelinde yap?land?r?lm?? veri eklemesi yapan site y?neticilerinin video’lar?n?n Google arama sonu?lar?ndaki konumu ile ilgili teknik bilgileri veren rapordur. Bu rapor sayesinde Google arama sonu?lar?nda video’lar?n?n g?rüntülenmemesine sebep olan hatalar? ya da sebep olabilecek uyar?lar? g?rebiliyorsun.

Google Search Console Video Geli?tirme Raporu
Google Search Console Video Geli?tirme Raporu

Video performans raporu ise video’lar?n?n Google arama sonu?lar?nda ne kadar g?rüntülendi?ini, t?kland???n? ve ortalama konumu ile ortalama t?klama oran?n? g?steriyor. Video’lar? bulundu?u sayfalar? g?rmek i?in ?nce “Arama G?rünümü: Video” filtresi ekleyebilir ve sonras?nda da raporun “Sayfa Say?s?” alan?na g?z atabilirsin.

Google Search Console Video Performance Raporu
Google Search Console Video Performance Raporu

Bu ?ekilde, video’lar?n i?in ?zelle?tirilmi? bir performans raporunu g?rüntüleyebilmek i?in; (1) i?ini ?ansa b?rakmadan, sayfa kayna??nda VideoObject yap?land?r?lm?? veri i?aretlemesi yapman gerekiyor ya da (2) hi?bir i?aretleme yapmadan Google’?n sayfada video olup olmad???n? anlamak i?in kendi sinyallerine güvenebilirsin. Burada se?im senin.

Bonus: Yararl? Eklenti - Search Analytics For Sheets

Google Search Console’da raporular? d??a aktarmada bir limit bulunuyor. Dolay?s?yla asl?nda d??a aktard???n veriler “eksik” kal?yor. Search Analytics for Sheets eklentisini kullanarak tüm aktarma i?lemini eksiksiz ger?ekle?tirebilirsin.

Güne? Batarken Tepelerin Ard?ndan, Veda Vakti Gelir Teletabilerin: Ne Diyorum Ben?

?imdi bu i?eri?in ba?l???na geri d?nelim: "Google Search Console ile Organik Trafik Aras?ndaki ?li?kinin Ad? Ne Olmal??"

Yazmak istedi?im i?eri?in konusunu bulduktan sonra madde madde hangi konulardan mutlaka bahsetmem gerekti?ini not al?yorum. Bunu yapt?ktan sonra yaz?m?n genel ba?l??? üzerinde ?ok durmadan biraz dü?ünüyorum - e?er bulamazsam buna en son karar veriyorum.

Peki bunlardan sana ne?

Bu yaz?ya ba?lamadan ?nce genel ba?l???m? “Google Search Console ile Organik Trafik Aras?ndaki A?k-? Memnu” yapmay? dü?ündüm. Dizi, 2010’da büyük final yapmas?na ra?men kitlesi her yaz tekrarlar?n? izlemeye devam etti. Bu yüzden, A?k-? Memnu benzetmesini ba?l?kta kullanabilirim diye dü?ündüm. Sonra bunun ?ok mant?kl? olmayaca??na karar verip, vazge?tim.

“Tinder’da Mükemmel E?le?me: Search Console ve Organik Trafik” gibi bir ba?l??? 5 saniye i?inde de?erlendirip, vazge?tim. Tinder’?n ne oldu?unu bilmekle birlikte daha ?nce kullanmad???m i?in yanl?? benzetmeler yapabilirdim. Tüm i?eri?i bu benzetmeyle ilerletmek zor olurdu.

?rem ne sever? F?st?k ezmesi, kahve, f?st?k ezmesi, Justin Timberlake, kahve… Eh, ba?l?klar? bunlardan biriyle yapsayd?m tüm i?eri?i en orjinal benzetmelerle devam ettirebilirdim, hi? de zorlanmazd?m ama siz de bundan s?k?labilirdiniz.

Bu yüzden siz karar verin:

Google Search Console ile organik trafik aras?ndaki ili?kinin ad? ne olmal??

?rem Y?lmaz
11 Haz 2019

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品