COVID-19 D?neminde Do?ru Kurumsal ?leti?im Nas?l Uygulan?r ve Al?nmas? Gereken Aksiyonlar Nelerdir?

?irketinizin COVID-19 krizi s?ras?nda ald??? tüm aksiyonlar ve izledi?i ileti?im stratejisi, insanlara onlarla olan ili?kilerinizin ger?ek olup olmad???n? g?sterece?inden, ataca??n?z her ad?mda dikkatli olman?z gerekir.

Koronavirüs ve mevcut durum nedeniyle ak?llara sürekli olarak “Yak?n?mdaki market, ak?am 6'dan sonra a??k m??”, “ürün teslimat?nda bir gecikme olur mu?”, “Sat?n ald???m ürünler ne kadar hijyenik?” gibi sorular gelebilir.

Bir ?irket olarak sakin kal?p, kendi kurumsal ileti?im stratejinizi geli?tirmeniz ?ok ?nemli. Mü?terilerinizden gelen sorular? yan?tlamak, yap?lan de?i?iklikler hakk?nda bilgilendirmek ve mevcut durumla nas?l ba?a ??kt???n?z? anlatmak k?sa vadeli sorunlar? ??zebilece?i gibi ili?kilerinizi uzun vadede sa?lamla?t?rmaya da yard?mc? olacakt?r.

Neden Kurumsal ?leti?ime Odaklanmal?s?n?z?

Koronavirüs salg?n?n?n güncel durumu neredeyse her saat de?i?iyor. Bu da yeni kurallar, yeni düzenlemeler ve veriler anlam?na geliyor. ?nsanlar? merakland?ran belirsizlik, onlar?n daha fazla soru sormas?na sebep oluyor. ?nsanlar?n evlerinde daha fazla zaman ge?irmesi, arama davran??lar?nda de?i?imlere sebep oluyor. ?rne?in, COVID-19 ile ilgili arama sorgular? “Google arama ge?mi?indeki en büyük e?ilim”e sebep olan aramalar olarak tarihe ge?ti ve bu aramalar, giderek artma e?iliminde. ?nsanlar?n ?evrim i?i bir ?ekilde ara?t?r?yor, okuyor ve izliyor olmalar? hi? de ?a??rt?c? de?il. ?u anda ?evrim i?i dünyan?n tam anlam?yla bir bilgi seli oldu?unu s?ylesek, yanl?? olmaz.

“Tuvalet ka??d? nereden al?n?r?” gibi bir soruya do?ru cevab?, do?ru zamanda vermek, mü?terileriniz i?in hayati ?neme sahip olabilir. Tüm sorulara cevap veremeseniz bile, orada oldu?unuzu ve onlar? ger?ekten ?nemsedi?inizi g?stermeniz, ili?kilerinizi sürdürmenize ve gü?lendirmenize yard?mc? olacakt?r.

“Kamusal ya?am durma noktas?na gelirse, sat??lar büyük bask? alt?na girer ve reklamc?l?ktan tasarruf edilen her kuru? kazan?t?r”, diye dü?ünmek anla??labilir bir durumdur fakat tehlikeli olabilir. ?zellikle ?u zamanlarda, büyük ?l?ekli bir ileti?im kesintisi felaket sonu?lar do?urabilir. ??te ?irket olarak alabilece?iniz birka? aksiyon:

Mü?terilerinize Hangi Konular Hakk?nda Bilgi Vermelisiniz?

A??l?? Saatleri

Fiziksel bir konumunuz varsa ve bu konumu kapat?yor veya ?al??ma saatlerini de?i?tiriyorsan?z, bu de?i?imi mutlaka mü?terilerinize bildirmelisiniz. Buna ek olarak, fiziksel konumunuzu tamamen kapatma yoluna gittiyseniz, alternatif olarak ?evrim i?i ma?azan?z? tan?tmay? unutmay?n.

?pucu: E-Ticaret b?lümündeki ipu?lar?na g?zat 

De?i?en Teslimat Süreleri

E?er yurt d???ndan gelen teslimatlara ba??ml?ysan?z ve bu durum teslimat sürenizi uzat?yorsa, mü?terilerinizi bu konuda bilgilendirmelisiniz. ?te yandan, yerel üretim yap?yorsan?z, teslimat sürelerinde bir de?i?iklik olmad???n? belirtmek sizin lehinize olacakt?r.

?pucu: Bu süre zarf?nda, Google Merchant Center üzerinden, g?nderim ayarlar?n?z? güncellemeyi dü?ünebilirsiniz. Mü?terilerin belirli ürün kategorilerinde daha uzun teslimat süreleri olabilece?ini bilmesini sa?layan "ula??m süresi etiketleri" veya "minimum / maks. ta??ma süresi" gibi g?nderim ?zelliklerini kullanabilirsiniz.

Tükenen ürünler

ürünleriniz tükendiyse, bunu bir noktada mü?terilerinize s?ylemelisiniz.

Stoklar yenilenecek mi? Evetse, ne zaman? Ayn? zamanda, alternatif olarak ba?ka ürünlere de odaklanabilir ve mü?terilerinizi de?i?en ürün yelpazesi hakk?nda bilgilendirebilirsiniz.

?pucu: Mü?terilerinizi etkile?imde tutmak i?in 'beni bilgilendir' ?zelli?i ekleyebilir veya ürün sayfas?lar?n?za “benzer bir ürünler” b?lümü ekleyebilirsiniz.

Hizmet veya üründe De?i?iklik

Bu d?nemde ürün ve hizmetlerinize olan talepte bir de?i?iklik olabilir. Bu de?i?ikliklere mümkün oldu?unca uyum sa?lamaya ?al???n, ancak mü?terilerinizi yapt???n?z de?i?iklikler hakk?nda bilgilendirmeyi unutmay?n. Yerel i?letmelerin yava? yava? bu stratejiyi uygulamaya ba?lad???n? g?rebiliyorum. ?rne?in, oturdu?um mahallede bir kafe, ?u anda bu ürünlere olan talepten dolay? sabun, tuvalet ka??d? ve mendil satt??? bir b?lüm a?t?. Baz? taksi ?irketleri, art??ta olan “eve teslimat” talebinden yararlanabilmek i?in marketler ve restoranlar ile i? birli?i yapmaya ba?lad?lar.

Etkili ?leti?im ve Pazarlama Stratejileri

Gelen kutunuz, CEO’sunun kim oldu?unu umursamad???n?z, sadece bir kez al??veri? yapt???n?z ya da hizmetlerinden yararland???n?z marka ve ?irketlerin g?nderdi?i “CEO’muzdan Bir Mesaj” e-postalar?yla dolu olabilir.

CEO'nuzun mü?teri ileti?iminizi devralmas?na izin vermeyin. ?u zamanlarda halk, her zamankinden daha fazla “a??k ve net” ileti?ime gereksinim duyuyor ve ?nem veriyor.

Bu e-postalar? yazarken mü?terinizi dü?ünün. Kulland???n?z kelimeleri, kurdu?unuz cümleleri ger?ekten anlayacaklar m?? ?leti?imde kalman?n etkili ve empatik (ben odakl? olmayan) yollar?n? bulmaya ?al???n.

Etkili ileti?im ve pazarlama stratejileri i?in henüz aksiyon almad?ysan?z, sizin i?in haz?rlad???m?z ipu?lar?n? uygulamaya ba?layabilirsiniz:

Ana Sayfan?z

Kullan?c?lar web sitenizi ziyaret ediyorlarsa, o anda ger?ekten ihtiya? duyduklar? bir ?ey ar?yor veya ?irket olarak sizinle ilgili bilgilere ihtiya? duyuyor olabilirler.

Web siteniz ilk güncellemeniz gereken yerdir. ?leti?im formlar?n?n etkinle?tirildi?inden ve ?al??t???ndan, e-posta adreslerinin ve telefon numaralar?n?n do?ru oldu?undan ve mü?terilerinizin sizinle istedikleri zaman do?rudan ileti?im kurabileceklerinden emin olun.

Web sitenizde ?zel bir COVID-19 a??l?? sayfas? olu?turmay? dü?ünebilirsiniz. ??letmenizle ilgili tüm güncellemeleri ve de?i?iklikleri i?eren bir sayfa olu?turarak mü?terilerinizin ihtiya? duyduklar? bilgileri almas?n? kolayla?t?rabilirsiniz. ?rne?in, ?irketinizin hijyenik ko?ullar? nas?l sa?lad???n?, mevcut durumla nas?l ba?a ??kt???n?, ald???n?z aksiyonlar? ve kararlar?, kat?ld???n?z veya planlad???n?z sosyal sorumluluk ve yard?m projelerini belirtebilirsiniz.

?pucu: Mü?terilerinizin sorular?n? ve bu sorular?n cevaplar?n? bir SSS sayfas?nda birle?tirin. Bu, kullan?c?lar?n?z i?in son derece yararl? olacakt?r ve mü?teri destek biriminin de i? yükünü hafifletecektir.

Google Benim ??letmem

Google, kurumsal ileti?imin nas?l zaman?nda ve do?ru ?ekilde yap?labilece?inin bir ?rne?i. Google Benim ??letmem’e kay?tl? olan i?letmeler, ?al??ma saatleri, telefon numaralar? ve benzeri bilgileri güncelleyebileceklerine dair Google taraf?ndan g?nderilen bilgilendirme e-postalar? ald?lar. Bu, ?zellikle durumdan en ?ok etkilenen kü?ük ?l?ekli yerel i?letmeler i?in yararl? oldu.

Biz de ?al??ma saatlerinizi ve di?er bilgileri güncellemenizi ?nemle tavsiye ediyoruz. ??letmenizi ge?ici olarak kapatt?ysan?z, Google bunu listelerinde g?sterecektir. Ayr?ca i?iniz kapal?ysa, ancak yine de eve teslimat yap?yorsan?z, bu da kesinlikle Google Benim ??letmem üzerinden tan?tman?z gereken bir ?zelliktir. Mevcut durumla ilgili haberleri, güncellemeleri ve yorumlar? payla?mak i?in "Yay?nlar" i?levini kullanabilirsiniz.

?nemli (Güncelleme: 25 Mart 2020):

Google Benim ??letmem, hizmetlerini ve ?zelliklerini neredeyse her gün güncelliyor. Sizi ilgilendirmesi durumunda izlemeniz ve uygulaman?z gereken en son güncellemelerin listesi a?a??daki gibidir.

  • Google, COVID-19 ileti?imi hakk?nda bir rehber k?lavuz yay?nlad?. Neredeyse her gün güncellenen bu k?lavuzu takip edebilirsiniz.
  • Art?k i?letmenizi “ge?ici olarak kapal?” ?eklinde i?aretleyebilirsiniz. ??letmenizi tekrar a?t???n?zda, bu se?ene?i devre d??? b?rakabilirsiniz.
  • Google ekibi, ekip üyelerini korumak i?in ad?mlar at?yor ve ofislerindeki ?al??an say?s?n? azalt?yor. Bu, yeni olu?turulan giri?lerin ve bunlar?n do?rulanma süresinde bir miktar gecikme ya?anabilece?i anlam?na geliyor. (Sa?l?k ile ilgili kritik konular ?ncelikli olacak)
  • Yorumlar devre d??? b?rak?ld?. ?nsanlar hala yorum yaz?p g?nderebilirler fakat bu yorumlar herkese a??k bir ?ekilde yay?nlanmayacak. Bir i?letme sahibi olarak sizin i?in ?u anda yorumlara yan?t verme yetkiniz de mevcut bulunmamakta.
  • “Sorular ve Cevaplar” se?ene?i kald?r?ld?. Profilinizdeki hi?bir soru ve cevap art?k g?rünmeyecek, ayn? zamanda yeni soru ve yan?t g?ndermek de mümkün olmayacak.

Sosyal Medya

Virüsün yay?lmas?n? durdurmak i?in hemen hemen her ülkede sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Bu yüzden insanlar ?u anda birbirleriyle ileti?im kurmak ve mümkün olan en son bilgileri almak i?in sosyal medya platformlar?n? ve haber kaynaklar?n? daha fazla kullan?yor. Sosyal medyada vakit ge?irip i?erikleri teker teker tüketen insan say?s? giderek art?yor.

?irket olarak burada kesinlikle daha aktif olmal?s?n?z, de?i?iklikler hakk?nda bilgi vermeli ve mü?teri sorular?n? cevaplamal?s?n?z. Ayn? zamanda insanlar?n ilgisini ?ekmek ve rakiplerinizden farkl?la?mak i?in farkl? bir ürün veya hizmet ileti?imi planlayabilirsiniz. Buna ek olarak, yarat?c? yakla??mlar durumla ba?a ??kmaya yard?mc? olabilir.

?pucu: Quora'n?n ilgili soru ve endi?eleri yan?tlaman?z i?in harika bir platform olabilece?ini biliyor muydunuz? Ayr?ca tart??malara kat?ld???n?z, kendi haberlerinizi ve yorumlar?n?z? payla?t???n?z Reddit gibi ?evrim i?i topluluk platformlar?n? kullanmak, sizin ve hedef grubunuzun yararl? bilgiler edinmesine yard?mc? olabilir.

E-Ticaret

Sat??lardaki keskin dü?ü? devam ederken bu durum e-ticarette ayn? olmayabilir. Baz? sekt?rler ya da ürünler k?tü y?nde etkilenirken, baz?lar?nda durum tam tersi y?nde seyredebilir. Bu nedenle Google Ads ürün performans verilerini düzenli ?ekilde kontrol edin ve hangi ürünlerin eskisinden daha fazla satt???n? belirlemeye ?al???n. Belirledikten sonra, bu ürünleri olabildi?ince tan?tmaya ?al???n ve ürün gruplar? i?in reklam yay?nlamaya devam edin. ?ünkü art?k sat?? ve ciro birincil ?nceli?imiz ve odak noktam?z. Karl?l??? ?ncelikli hale getiren saf ROAS stratejileri, günümüzde sürdürmesi zor hale geliyor.

?pucu: UX i?in SEO, d?nü?üm oranlar?n? art?rmaya yard?mc? olabilir. ?rne?in, e-ticarette kullan?c?lara fiyata g?re s?ralama se?ene?i ve filtreler sunmak, kullan?c?lar?n ?u anda kar??layabilecekleri fiyatlar? s?ralamalar?na yard?mc? olur.

Markan?z? Gü?lendirin

B?yle aksakl?klarda marka ileti?iminize daha ?ok kafa yorun ve ?irketinizin misyonuna ve de?erlerine daha fazla ?nem verin. ?irket olarak muhta? insanlar? desteklemek i?in neler yapabilirsiniz? Genel olarak mevcut durumun iyile?tirilmesine nas?l katk?da bulunabilirsiniz? ?al??anlar?n?z ve mü?terileriniz i?in kar amac? gütmeyen bir ?ey yapabilir misiniz?

Baz? büyük ?irketler, hizmetlerini ücretsiz bir ?ekilde sunmaya ba?lad? bile: Google, ücretsiz Hangout Premium ?zelliklerini ve Sky, ücretsiz premium medya i?eriklerini kullan?c?lara ücretsiz sunarken; LinkedIn “home office” kurslar?n? bedava kullan?labilir hale getiriyor. Hatta ge?enlerde haberlere konu olan PornHub bile ?talya'daki karantina b?lgelerinde premiuma ge?i?leri bedava hale getirdi?ini duyurdu. Bu ?irketler, ileride hat?rlanacak ve bu d?nemde yapt?klar? etkili ileti?imler, muhtemelen uzun vadede ürünlerine ilgi olarak yans?yacakt?r.

Tabii ki herkes (?zellikle kü?ük ?irketler ve markalar) ürünlerini bedava vermeyi g?ze alamayabilir. Ancak bu a????, ?irketin de?erlerini ileterek ve ?effafl?kla daha fazla güven olu?turarak kapatabilirsiniz.

??erik Pazarlamas? Her Zamankinden Daha ?nemli

?u anda, evde her zamankinden daha ?ok insan var. ?o?umuz normalde sahip oldu?umuzdan daha fazla zamana sahibiz. Kimimiz olanlar hakk?nda daha ?ok endi?eliyken; kimimiz bu zor zamanlarda bize yard?mc? olabilecek bilgi veya ürünleri ararken normalden daha fazla i?erik okuyup izleyebiliyor.

Bu durumu en az?ndan kaliteli ve alakal? i?erik olu?turmak ve kullan?c?lar?n?zda güven olu?turmak i?in kullanabilirsiniz. Kendinizi mü?terilerin yerine koyun ve onlar i?in neyin ?nemli olabilece?ini dü?ünün.

Bir?ok insan karantina zaman?n? kendi kendine e?itim i?in de de?erlendirebilir. Elinizde kullan?c?lar?n?z?n ??renim i?in kullanabilecekleri bir ?ey var m?? E?itim i?eri?i, ipu?lar?, en iyi uygulamalar, temel veya ileri düzey ??renme materyalleri üretmeye ?al???n. Teknik incelemeler, ?evrim i?i web seminerleri veya k?lavuzlar yap?labilir. ?rne?in, B2B ?irketleri, normal ko?ullarda ticari fuarlarda yapt?klar? her ?eyi dijital olarak da yapabilirler.

Genel kurallar her zamanki gibi i?erik pazarlamas? i?in de ge?erlidir. Sadece yazmak i?in yazmay?n ve her zaman kullan?c?ya bir de?er sunmaya ?al???n. Ancak - ?zellikle bu aralar - yaz?m tonlamam?z ve tarz?m?z konusunda biraz daha dikkat etmek zorunday?z. Kullan?c?lar?n?z? rahats?z etmeden endi?elerine ve korkular?na kar?? duyarl? ve empatik kalmaya ?al???n.

Sakin Kal?n ve Odaklan?n

Panik, kimseye yard?m etmez; ne insanlara ne de ?irketlere. Kimse gelece?in neler getirece?ini bilemez. Derin bir nefes al?n, mevcut duruma uyum sa?lamaya ?al???n ve elinizden gelenin en iyisini yap?n.

Online platformlar d???nda mü?teriler sizinle nas?l ileti?ime ge?ebilir ki? Bu yüzden, mü?teri hizmetlerini y?netebilir ve do?ru ileti?imi kurabilirseniz, bu uzun vadede sizin i?in bir avantaj olacakt?r.

Halide Ebcino?lu
27 Mar 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品