PPC Ba?ar? ?rne?i

Kubix Digital, Türk Telekom’un Sat?? ve Marka Bilincini Art?rma Sürecinde Güvenilir ?? Orta??

2016 y?l?nda tüm hizmetlerini tek bir marka alt?nda birle?tiren Türk Telekom, 175 y?ll?k ge?mi?i ile Türkiye’deki ilk entegre telekomünikasyon ?irketidir.

Hedefler

  • Ronaldo gibi ünlü isimlerin dahil oldu?u projelerle yat?r?m yapmak.
  • Fark?ndal??? art?rmak.

Yakla??m

  • Mobil ba?lant? ve ba?lant? h?z?n?n duyuruldu?u kampanyalar haz?rland?.
  • Ronaldo ve di?er ünlü isimlerin yer ald??? video’lar olu?turuldu.
  • Youtube TrueView, Youtube yeniden pazarlama ve g?rüntülü reklamc?l?k a?? kampanyalar? yay?nland?.

Sonu?lar

  • Youtube videolar? 3 milyon kere g?rüntülendi.
  • Youtube kanal?n?n g?rüntülenme oran?n?n %80’i, TrueView kampanyalar? arac?l???yla elde edildi.

Neler Yapt?k?


Kubix Digital, online marka bilinci olu?turma ve performans odakl? PPC y?netimi ve dan??manl?k hizmetleri sunmaktad?r.

AdWords, Türk Telekom’un birle?me d?nemi boyunca web site trafi?i i?in kullan?lan ana kanallardan biriydi. Türk Telekom’un genel pazarlama faaliyetleri, arama hacimlerini art?rd? ve bu f?rsat, AdWords ile desteklenerek stratejik bir kampanyalar dizini haz?rland?.

Hedefimiz tüm kullan?c?lar?n mü?teri olma yolundaki süre?lerine ula?mak oldu?undan; g?rütüntülü reklamc?l?k, Youtube TrueView, Youtube Masthead ve mobile ?zel reklamlar?n tümünü i?eren AdWords kampanyalar? ile tüm ?nemli online pazarlama faaliyetlerini ele ald?k.

Türk Telekom’un genel pazarlama faaliyetleri, birbirinden farkl? bir?ok ünlü isimlerin televizyon ya da billboard reklamlar?nda g?sterilmesine dayal?yd? ve bu bizim i?in olduk?a zorlu bir hedefi temsil ediyordu.

Televizyon ve billboard reklamlar? arac?l???yla ünlülerin isimlerinin arama hacmi artt???ndan, bu ünlüler ile Türk Telekom ürünleri aras?ndaki noktalar? birbirine ba?layabilmek i?in kullan?c?lar?n aramalar?n?, online arama reklamlar?m?z ile destekleyerek 7/24 durmaks?z?n optimizasyon sürecimizi devam ettirdik.

Neler Ba?ard?k?


Televizyon ve dijital reklamlar?n birbirini destekleyen stratejik ilerlemesi ile olduk?a büyük kar elde edildi. Hem web sitesi hem de Youtube g?rüntülemeleri ?arp?c? bir ?ekilde yükselirken, bir yandan da markan?n ve ünlü isimlerin arama hacimlerinde yakla??k %120 oran?nda bir art?? ya?and?.

Her bir ünlü ismin video’su yakla??k 3 milyon g?rüntüleme sa?lad? ve bunlar?n neredeyse %80’i Youtube TrueView reklam kampanyalar?yla elde edildi.

Türk Telekom olarak, 2008 y?l?ndan beri Kubix Digital ile birlikte ?al???yoruz. ?ster landing page optimizasyonu ister SEM kampanyalar? olsun, Kubix Digital ile birlikte elde etti?imiz ba?ar?lar?n, bir?ok ba?ar? ?yküsünün yolunu a?t???na inan?yorum. Butik bir ajans olmalar?na ra?men samimi ve profesyonel dan??manl?klar?yla olduk?a ba?ar?l? küresel hizmet sunuyorlar.

Sedat Kühlen
Türk Telekom üst Düzey Medya Planlama Uzman?

We, as Turk Telekom, work together with Kubix Digital since 2008. Our achievements together, whether with Landing Page Optimizations or SEM campaigns have led to several success story publications by Google. Kubix Digital is a boutique agency with the ability of providing global services with a professional but friendly approach.

Sedat Kühlen
Türk Telekom Media Planning Senior Specialist

Di?er Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品