PPC Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Coromant, Universal App Kampanyas? ile Uygulama ?ndirme Rakamlar?n? Katlad?

?sve? merkezli Sandvik Coromant metal kesme endüstrisinde kesici ara?lar?, ara? tak?m? ??zümleri ve hizmetleri ve sekt?rel bilgi birikimi ile ni? bir alanda B2B hizmet veriyor. Tüm teknolojisinde dijitalle?meye ?ncelik veren Sandvik Coromant, Ifind ad?ndaki mobil uygulamas? ile bir yandan kendi ürünlerini tan?t?rken, bir yandan da yeni nesil teknoloji aletlerinin kullan?m pratiklerini anlat?yor. Kullan?c?lar uygulamada ayr?ca sat?n alma i?lemleri ce sipari?lerini istedikleri yerde istedikleri zaman takip edebiliyor.

Hedefler

  • Ifind uygulamas?n?n indirme rakamlar?n? art?rmak
  • Yükleme ba??na maliyeti makul bir seviyede tutmak

Yakla??m

  • ?talya ?zelinde bir test kampanyas? yap?lmas?
  • 3 ayl?k Universal App kampanyalar? yay?n?
  • Asset testleri ve optimizasyonu
  • Hedef YBM teklifinin düzenli olarak optimize edilmesi

Sonu?lar

  • 9 Avrupa ülkesi i?in 10 Universal App kampanyas? a??ld?
  • Uygulama 40,000’in üzerinde indirildi
  • Ortalama yükleme ba??na maliyet 1 ile 1,50 € aras?nda tutuldu

Neler Yapt?k?


Sandvik Coromant’?n hedefi, Avrupa’daki Ifind uygulama indirmelerini art?rmakt?. ?lk olarak sonu?lar? g?rmek ve Universal App / Evrensel Uygulama kampanyalar?n?n ni? bir B2B endüstrisi i?in do?ru bir yakla??m olup olmad???na karar vermek amac?yla ?talya hedefli bir evrensel uygulama kampanyas? ba?latt?k.

Universal App kampanyas?nda makine ??renimi kulland???m?z i?in bir süre istedi?imiz hedef kitleyi hedefleyemedik. Bu nedenle dikkatli bir analiz ve reklam asset’lerinin do?ru olu?turulmas? ?ok ?nemliydi.

Sistemin ??renmesini sa?lamak, en iyi performans g?steren asset’leri ke?fetmek ve onlar? do?ru hedef kitleye g?stermek i?in mümkün oldu?unca ?ok asset kulland?k. Sonunda hangi banner boyutlar?, kelimeler ve g?rsellerin en iyi sonucu verdi?ini tespit ettik. Bir ay?n sonunda dü?ük performansl? ve dü?ük d?nü?ümlü reklam ??elerini optimize ettik, bu ?ekilde sistem sürekli olarak hedef kitleyi daha iyi ??renip anlayabildi.

Reklam varl?klar?n? optimize etmenin yan? s?ra, ??renme a?amas? tamamlan?r tamamlanmaz yükleme ba??na teklif maliyetini dü?ürmeye ba?lad?k. Hedef YBM (Target CPI) teklifini a?a?? ?ekmek, belirlenen büt?e dahilinde i?in daha fazla indirme rakam?na ula?mam?z? sa?lad?.

?talya hedefli olaran test etti?imiz Universal App kampanyas? ba?ar?yla sona erdikten sonra, lokasyon olarak Bel?ika ve dil olarak Hollandaca ve Frans?zca’y? hedefledi?imiz 2 Universal App kampanyas? daha ba?latt?k. 2018 y?l?n?n Eylül - Aral?k aylar? aras?nda 7 ülke i?in daha Universal App kampanyalar? yay?nland?: Fransa, ?ngiltere, ?sve?, Danimarka, Rusya, ?spanya ve Portekiz.

Neler Ba?ard?k?


?talya hedefli Evrensel Uygulama Kampanyas?n?n ilk gününden itibaren uygulama indirme rakamlar? bizim ve mü?terimizin beklentilerinin ?tesindeydi. Bizim i?in a?a??daki say?lar UAC'lerin sadece B2C uygulamalar? i?in mükemmel ?al??mad???n?, ayn? zamanda B2B endüstrisinin de Evrensel Uygulama Kampanyalar? yürütmekten büyük yarar sa?layabiece?ini kan?tl?yor.

?talya i?in yay?nlanan kampanya 4000'den fazla uygulama indirmeyle sonu?land?. Sonu?lar? kampanya ba?lamadan ?nceki ayn? zaman dilimiyle kar??la?t?rd???m?zda, indirmelerde yüzde 3 binden fazla art?? oldu?unu g?rüyoruz. Ve elde etti?imiz her ?eyi ortalama 1 Euro'dan daha dü?ük bir Hedef EBM ile elde ettik.

?talya sadece bir tesadüf de?ildi, ayn? stratejiyi uygulay?p kampanyalar? sürdürdü?ümüz 8 ülkenin tümünde benzer etkileyici sonu?lar elde ettik. Neredeyse 20 milyon g?sterim, 350 bin t?klama, %10'luk ortalama d?nü?üm oran? ve yüzde 6 ila 64 bin aras?nda de?i?en indirme art???yla, Ifind Universal App kampanyalar? Avrupa'da büyük bir ba?ar? elde etti.

Ancak bu ba?ar? kolay gelmedi:

Kuzey ülkeleri ve ?ngiltere i?in, yükleme ba??na daha yüksek bir maliyetle ?al??mak zorunda kald?k. Bu ülkelerdeki rekabet Güney Avrupa ülkelerine k?yasla ?ok daha sald?rgand? ve Hedef YBM teklifini a?a?? ?ekmek zordu. ?spanya ve Portekiz en iyi d?nü?üm verilerinden birine sahipti ve ayr?ca Rusya’daki kampanyan?n ?a??rt?c? derecede iyi bir performans g?sterdi?i a??kt?, ?ünkü reklam kampanyalar?yla ilgili düzenlemelerin ve politika ihlallerinin olmas?, kampanyan?n genel performans? i?in endi?e yaratt?. Fakat süre? sonunda sadece Rusya genel Ifind UAC indirmelerinin %25'ini olu?turdu.

Toplamda Sandvik Coromant i?in 40 binden fazla uygulama yüklenme sa?layan Universal App kampanyalar?, yakla??k %24,000 oran?nda art?? ger?ekle?ti. Yükleme ba??na maliyet ise 1 ile 1.5 Euro aras?nda oldu.

Reklam asset’lerinin optimizasyonu, kampanya s?ras?nda en ?nemli ad?md?. Kampanya sürecinin ortas?nda daha iyi performans g?steren asset’ler dikkate al?narak optimize edilmi? banner g?rselleri kullan?lmaya ba?land?. Bu stratejik hareket ba?ar? i?in ?nemli bir ad?m oldu. Ayr?ca Hedef YBM teklifinin süre? i?erisinde istikrarl? bir ?ekilde azalt?lmas?, ayn? büt?e dahilinde aydan aya daha fazla indirme yap?lmas?n? sa?lad?.

Kubix Digital'in s?ra d??? Arama Motoru Pazarlamas? ?al??malar? potansiyel mü?terileri de?erlendirmek ve uygulama indirmelerini art?rmak konusunda mükemmel sonu?lar veriyor. Bunlar?n ?tesinde, elde edilen sonu?lar? detayl?ca a??klayan ve süre? boyunca profesyonel bir ili?ki sürdüren son derece yard?mc? bir ekibe sahipler.

Zeynep Ayy?ld?z
Sandvik Coromant Digital Marketing Specialist Europe

Di?er Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品