PPC Ba?ar? ?rne?i

METRO’nun 2018’da Ger?ekle?tirdi?i “Kendi ??im Günü” Büyük Bir Ba?ar? Elde Etti.

METRO, “Kendi ??im Günü Projesi” ile Google g?rüntülü reklam kampanyalar?n? kullanarak 230.000.000’dan fazla izlenim ve 650.000 t?klama elde ederek Türkiye’nin i?letme sahiplerine ula?t? ve Türkiye genelinde toplam 30.580 adet teklif elde etti.

Hedefler

  • Marka bilinirli?ini art?rmak.
  • “Kendi ??im Günü” platformuna ve Metro Cash & Carry web sitesine gele trafi?i art?rmak.
  • Geni? bir eri?im sa?lamak.
  • “Kendi ??im Günü Projesi” i?in gelecek olan teklifleri olu?turmak.

Yakla??m

  • Google Ads büt?esinin %80’i g?rüntülü reklam ve Youtube kampanyalar?na pay edildi.
  • Youtube, g?rüntülü reklam, arama a?? ve Gmail reklam kampanyalar? olduk?a geni? hedefli tutuldu.

Sonu?lar

  • Proje i?in Türkiye genelinde 36.580 adet teklif elde edildi.
  • Sunulan teklifler do?rultusunda Metro Türkiye, 24 farkl? ülkede bulunan Metro ?ubeleri aras?nda 3’üncü s?rada yer ald?.
  • Arama kampanyalar?n ba?ar?s?n?n yan? s?ra, kampanya boyunca 230 milyon G?sterim ve 650 bin T?klama elde edildi.

Neler Yapt?k?


METRO Grup, METRO’nun marka bilincini ve konumunu ?ne ??kararak global bir etki yaratmas?n? ve ba?ar?l? bir pozisyonda yer almas?n? istedi.

Kendi ??im Günü Projesi, METRO’nun ilk reklam kampanyas?yd?. Bu kampanya ile sadece marka ve tekliflerini iletmeyi de?il, ayn? zamanda, dünya genelinde bir gün ilan ederek ticaret yapan tüm mü?terilerinin daha ba?ar?l? olmas?n? da hedefliyordu.

Ticaret sahipleri, bazen kendi i?letmelerini yeterince tan?tma f?rsat?n? elde edemezken, bazen de mevcut dezavantajlar nedeniyle uzun vadede hayatta kalamaz. Bu yüzden METRO, Kendi ??im Günü’nü ilan ederek, ticaret yapan herkesin yan?nda oldu?unu ve isimlerinin duyurulmas?nda yard?mc? olaca??n? bildirdi.

METRO’nun Arama Motoru Pazarlamas? ajans? olarak, bu ?zel günün büyük bir ba?ar? elde etmesini tüm dan??manl???m?z ile destekleyerek; arama a??, GDN, Youtube ve Gmail reklam kampanyalar? haz?rlad?k ve Türkiye’nin i?letme sahiplerine ula?may? ve i?letmelerinin sesini duyurmay? hedefledik.

Arama a?? kampanyalar?m?za, sadece METRO ve Kendi ??im Günü ile ilgili markay? i?eren anahtar kelimeleri de?il, ayn? zamanda “otel/restaurant/hotel” , “toptan g?da” ve “endüstriyel mutfak ekipmanlar?” gibi daha genel B2B anahtar kelimeleri de dahil ettik.

Tüm reklam kanallar?ndaki kampanyalar?m?z? ba?latt?ktan sonra, i?letmelerin ve son tüketicilerin Google’da “Kendi ??im Günü” aramas? yapmaya ba?lad???n? fark ettik. Dolay?s?yla, hedefledi?imiz “fark?ndal?k”, Google arama sonu?lar?nda listelenerek yarat?lm??t?.

??eriksel, konu ve ilgi alan? hedeflemelerimizi ayarlayarak olu?turdu?umuz GDN stratejisiyle, Türkiye’deki i?letme sahiplerine ula?may? hedefledik. Bunun d???nda, geni? yeniden pazarlama listelerinden yararland?k ve etkinlikten 10 gün ?nce, B2C kampanyalar? sunarak herkesin bu büyük günden haberinin olmas?n? sa?lad?k.

Arama a?? kampanyalar?n? ü? a?amaya ay?rd?k. ?lk a?aman?n hedef kitlesi, i?letme sahipleriydi. “Kendi ??im Günü” platformuna üye olmalar?n? ve devam?nda kendi reklamlar?n? yapacak olan teklifleri olu?turarak sat?? kitlerini almalar?n? hedefliyordu.

Arama a?? kampanyalar?n?n ikinci a?amas?, 9 Ekim’de “Kendi ??im Günü” olaca??n?n herkese ula?t?r?lmas?yd?. Bu a?amada, dikkatlerini ?ekmek i?in i?letme sahiplerinin lokasyonlar?na yak?n yerlerdeki teklifler g?sterildi ve “Kendi ??im Günü” platformunun web sayfas?na gelmeleri hedeflendi. Ayn? zamanda, 3 farkl? boyutta geni?letilmi? reklam metinleri olu?turuldu ve test edildi.

Son a?ama ise etkinlik günü, gece yar?s? yap?ld?. 9 Ekim’de herkesin “Kendi ??im Günü” etkinli?inde yer almas?n? ve asla ka??r?lmamas? gereken tekliflerin oldu?unu belirten 3 adet geni?letilmi? metin reklamlar? arac?l???yla son ?a?r? yap?ld?.

Neler Ba?ard?k?


METRO’nun Kendi ??im Günü Projesi i?in haz?rlad???m?z kampanyalar sonucunda Türkiye, di?er ülkelerde bulunan 19 METRO ?ubesi aras?nda en üst noktaya ula?an ve bu etkinli?i Google Ads ile tan?tan ilk ülke oldu.

Sadece ?stanbul de?il, ülke genelinde ve kü?ük ?ehirlerde bulunan i?letme sahipleri de Google Ads ile düzenlenen kampanyalar sayesinde tam olarak 36.580 adet teklif olu?turdu.

Arama kampanyalar?n ba?ar?s?n yan? s?ra reklam g?sterimleri boyunca yap?lan arama a??, GDN ve GDN Remarketing yay?n i?i reklam kampanyalar? ile toplamda 230 milyon G?sterim ve 650 bin T?klama elde edildi. Bunlar?n i?erisinden, arama a?? reklam kampanyalar? 350.000 kere g?sterildi ve toplamda 45.000 t?klama elde etti.

Bu projede izledi?imiz stratejimiz, olduk?a geni? kitlelere sahip olan i?letmelerin birbiriyle etkile?ime girmelerini ve birbirini etkilemelerini sa?lamakt?. Ve en nihayetinde, tekliflerin online olarak olu?turulmas?n? sa?lamakt?. Bu kampanya ile g?rmü? olduk ki online ve offline faaliyetler birlikte yürütüldü?ü zaman ba?ar? elde edilmesi ka??n?lmaz oluyor.

Kubix Digital ile ?al??t???m 7 y?ldan bu yana, “Kendi ??im Günü” Youtube projesiyle Türkiye ad?na elde etti?imiz ba?ar?yla gurur duyuyorum. Deniza??r? ülkelere kadar yans?yan bu ba?ar?y? payla?an ortaklar oldu?umuz i?in mutluluk duyuyorum. Ba?ar?lar?m?z?n varisi oldu?unuz i?in ?ok te?ekkürler!

Funda Kara?il
METRO Grup Global Marka ve Uygulama Alan?nda Dijital Varl?k Y?netimi ve Mü?teri Deneyimleri Marka Y?neticisi

Di?er Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品