Al??veri? Reklamlar? Ba?ar? ?rne?i

Ak?ll? Al??veri? Kampanyas? ile Mü?terimiz Mavi'nin Gelirini %175 Art?rd?k

Jean sekt?rünün lider markalar?ndan Mavi, gücünü denim k?klerinden alan uluslararas? bir haz?r giyim ve aksesuar markas?. “Perfect fit” felsefesini benimseyen ve mü?teri odakl? bir stratejiye sahip olan Mavi, etkin ileti?im stratejisi ve itibarl? marka konumuyla gü?lü fiyatland?rma, segmentasyon ve ürün farkl?la?mas? sa?l?yor. Mavi, Google’?n sundu?u Ak?ll? Al??veri? ürününü kullanarak potansiyel mü?terileriyle bulu?mak ve elde etti?i geliri art?rmak istedi.

Hedefler

  • Maliyeti dü?ürürken eri?imi art?rmak
  • Sat??lardan elde edilen geliri art?rmak

Yakla??m

  • Ak?ll? Al??veri? kampanyas? uyguland?
  • D?nü?üm say?s?n? maksimuma ??karma hedeflemesi benimsendi

Sonu?lar

  • T?klama ba?? maliyette %50 azalma
  • Kampanyadan elde edilen gelirde %175 art??
  • Zaman kazan?m?

Neler Yapt?k?


Küresel moda dünyas?nda s?z sahibi bir ya?am tarz? markas? olarak tan?nan Mavi, dünyan?n 35 ülkesinde be? binin üzerinde sat?? noktas? ve 425 ma?azas?yla tüketicilere ula??yor. Mü?teri odakl? bir strateji benimseyen Mavi, modaya ve trendlere uygun geni? koleksiyonundaki ürünleri hem mevcut Mavi mü?terileriyle hem de bu ürünlere ihtiya? duyan yeni tüketicilerle bulu?turmak istedi.

Ak?ll? Al??veri? kampanyas?na ge?meden ?nceki d?nemde Feed optimizasyonuna yo?unla?an Mavi ve Kubix Digital ekibimiz Al??veri? kampanyalar?n?n daha da iyi ?al??mas? i?in ?e?itli ?al??malar yürüttü. Feed taraf?nda ürün ba?l?k ve a??klamalar?n? düzenledi, kampanyalar en alt ürün gruplar?na b?lündü. Bu ?ekilde Al??veri? kampanyalar?n?n performans? daha iyi hale geldi. Ancak bu kampanyalardan maksimum sat?? ve geliri elde edebilmek i?in bir de Google’?n ?nerdi?i “Ak?ll? Al??veri?” kampanyas?n? deneme karar? al?nd?.

Kubix Digital ekibimiz ile birlikte ba?latt??? kampanyada d?nü?üm say?s?n? maksimuma ??karma teklif stratejisini benimsedi. Ak?ll? Al??veri? kampanyas?n? ba?latan Mavi, tüm mevcut ürün feed'ini ve ??elerini Google'?n makine ??renimi ile birle?tirdi. Optimize edilen ürün feed’i ile ürün aramas? yapan kullan?c?lar, do?rudan Mavi ürünlerinin g?sterilebilece?i bir alana ula?t?.

Neler Ba?ard?k?


Makine ??renimi sayesinde t?klamalar ve d?nü?ümler üst düzeye ??kt?. T?klama ba?? maliyetlerinde azalma ve d?nü?üm oran?ndaki yükselme verileri, makine ??reniminin kampanyay? do?ru ?ekilde optimize etti?ini net bir ?ekilde g?sterdi. Yaln?zca bir ay i?erisinde maliyet %44, t?klama ba?? maliyet %50 dü?erken, sat??lardan elde edilen gelir %175 art?? g?sterdi. T?klamalar ise %200’ün üzerinde artt?.

Optimize edilmi? feed, daha geni? envanterde ürün yay?m? ve d?nü?üm say?s?n? en üst düzeye ??karma hedefiyle ?al??an makine ??renimi, kampanyay? ba?ar?ya g?türen kilit noktalar oldu. Ekip ayn? zamanda Ak?ll? Al??veri? modeli sayesinde günlük manuel optimizasyona harcanan yo?un zaman? minimize ederek, strateji k?sm?na daha ?ok odaklanma vakti buldu.

Teknolojik yenilikleri takip ederek test etmek ve yat?r?m getirisini ?l?ümlemek performans pazarlama stratejimizde ?nemli bir yere sahip. Ak?ll? Al??veri? kampanyas?yla, büt?emizi daha verimli kullan?p yat?r?m getirimizi net bir ?ekilde artt?rd?k

?nder ?akar
E-Ticaret Performans Pazarlama Müdürü, Mavi

Di?er Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

国产精品视频在线观看,国产精品高清视频免费,九九热这里只有精品